De stora arbetena för vatten och avlopp (VA) rullar på här på Årstafältet med schaktning, temporär spont och rörläggning.

Utöver VA-arbetet är det framförallt de stora dammarna vi håller på med och nu har formen på dessa börjat synas. Vi påbörjade schaktningen för dessa för något år sedan och nu börjar man få bilden av hur det kommer se ut när dessa är klara. Det är fyra dammar vi gör, en hårdgjord fördamm, två mellandammar med betongbotten en stor damm med naturlig lerbotten förstärkt med geonät och bergkross.

Just nu arbetar vi med en permanent spont som avgränsar huvuddammarna i nordost. Ovanpå sponten gjuter vi sen en krönbalk av betong där det sen blir ett trädäck som kommer utformas som en kajkant. I andra ändan av dammarna blir det en slänt för att kunna ta upp variationer i vattennivån. Där ska det planteras växter som trivs i den vattennära miljön och vid högvatten kommer slänten fungera som en översvämningsyta. Dammarnas funktion blir, förutom att skapa en trevlig parkmiljö, att rena det inkommande vattnet genom sedimentering innan det rinner vidare ut i Årstaviken. Om man slår ihop alla fyra dammarna är storleken på dem ca 17 000 kvm, så det är en del yta att arbeta med!

Slutprodukten av dessa får vi vänta med att se tills projektet är klart då vi släpper på vattnet men det är spännande att se hur de växer fram under tiden!