Tvärs genom vårt arbetsområde på Årstafältet rinner Valla å. Vattendraget har funnits i hundratals år och mynnar idag ut i Valladammen, en större dagvattendamm som anlagts i modern tid av Stockholm vatten. Dammen har som funktion att magasinera och rena det dagvatten som rinner in österifrån innan det via dammens utlopp rinner vidare ut i Årstaviken.

I vår entreprenad ska vi anlägga fyra nya dammar och tre broar på platsen där ån och dammen idag ligger. Första steget för att komma igång med dessa arbeten är alltså att torrlägga de befintliga vattendragen. För att kunna göra det måste vi ta hand om det vatten som rinner in österifrån. Planen är att leda runt vattenmassorna. Vi anlägger först en större pumpgrop där vattnet samlas upp. Tre pumpar med en sammanlagd kapacitet på 600 liter i sekunden pumpar sen vattnet ca 1 km runt till andra änden av arbetsområdet där vi anlägger en sedimenteringsbassäng. Från bassängen leds sen vattnet vidare till det befintliga ledningsnätet och vidare ut i Årstaviken. Så de närmaste veckorna kommer vi lägga ca 2000 m rör för att leda om Valla å och ge plats åt våra kommande arbeten.