I många år har det tvistats, planerats och projekterats för Årstafältets framtid. Nu är spaden äntligen satt i marken på allvar. Under den kommande 15-årsperioden kommer Stockholms stad att utveckla en helt ny stadsdel på Årstafältet innefattande ca 6 000 bostäder med tillhörande skolor, idrottshallar och butikslokaler. Tanken är att den nya stadsdelen ska knyta ihop Årsta med Östberga och andra omkringliggande stadsdelar.
Den första stora markentreprenaden utförs av SVEAB och är den första av de nio större etapper som staden planerar. Projektet kommer att drivas som ett konsortium tillsammans med Keller grundläggning och innefattar markförstärkning, ny- och omläggning av ledningar, parker och dagvattendammar.
För SVEABs del är projektet ett samarbete inom avdelning syd där alla tre arbetschefsgruppper deltar från förarbete och vidare genom hela produktionsfasen.