Posts by Jonatan

Årstabloggen augusti-oktober

Sedan förra inlägget har arbetet med att förstärka marken med kalkcementpelare fortlöpt och nu är 16 000 pelare av projektets totalt 50 000 satta.

Just nu pågår även förberedelser och planering inför de stora VA-arbetena. De förberedande arbetena har bland annat bestått av röjning och trädfällning samt undersökning och lokalisering av de befintliga ledningarna. Arbetet med anläggning är alltid lite spännande då man aldrig vet vad man hittar när man börjar gräva i marken. När vi lokaliserar de befintliga ledningarna hittar vi mycket vi inte är beredda på som till exempel dolda betongkulvertar. Då undersöker vi dem genom att schakta oss ner, ställa dit en spontkassett och borra ett hål i hjässan för att se vad det är för något. Så det blir spännande dagar!

Utöver detta pågår även miljöprovtagning över hela fältet där vi tar prover från 6-7 meter ner i marken för att bestämma vart de olika schaktmassorna ska köras för att sorteras rätt mijömässigt.

Näst på tur är som sagt VA-arbetena som drar igång i november och även betongarbetena som börjar vid årsskiftet. Så till nästa gång vi hörs är vi i gång med de ”stora” arbetena.

 

Läs mer

Ny avdelningschef till SVEAB Järnväg

SVEAB har rekryterat Johan Ahlqvist som ny Avdelningschef till SVEAB Järnväg. Johan kommer närmast från en roll som Distriktschef inom Skanskas Husverksamhet men har också, bland annat, varit Avdelningschef för Skanska Asfalt och Betong samt drivit eget entreprenadföretag. Med sin långa erfarenhet från branschen och i ledande positioner kommer han att tillföra mycket såväl inom SVEAB Järnväg som resten av SVEAB.

Anders Nord har, som Avdelningschef Järnväg, på ett förtjänstfullt sätt konsoliderat verksamheten och vi kan i dag återigen fokusera på tillväxt och utveckling. Anders kommer nu att återgå till att på heltid fokusera på att utveckla SVEABs KMA-arbete.

Johan börjar sin anställning den 20 november och vi hälsar honom varmt välkommen till SVEAB.

Läs mer

Vegabloggen April – Juni 2018

Inkoppling och totalavstängning

Vecka 16 i april och vecka 22 i juni väntades inkoppling av permanenta upp- och nerspår.

Återigen väntade två totalavstängningar och arbetet, som sker från fredag kväll till söndag morgon, planeras in i minsta detalj. Vi får inte så många tillfällen utan spårtrafik så det var många arbeten vi ville hinna med, viktigast var såklart att få BEST (Ban-, El-, Signal- och Tele) -arbetena utförda så de var prio ett.

Plattformens västra kantelement var tvunget att sättas utan spårtrafik då elementen sitter så pass nära kubbkanten att riskerna för sättningar är stora för att utföra arbetet under pågående trafik. På grund av att vårt provisoriska nerspår legat på det permanenta uppspåret har arbetet inte kunnat utföras tidigare.

Plattformens kantelement.

Plattformens kantelement.

Två andra arbeten vi utförde under den tågfria tiden var att:

  • Frischakta bullerplankets förlängning söderut. Bullerplanket längs med sträckan står nämligen på fundament och på södra sidan är det stora stenblock i banvallen så för att få ner fundamenten krävs att vi schaktar bort blocken och ersätter med kross.
  • Bygga en ställning runt stationen. Ställningen byggdes för att stationshuset skulle kunna ha en fortsatt framdrift.

Enda möjligheten att utföra båda dessa arbeten var under en totalavstängning.

Arbetet utfördes i skift med långa pass så vi ordnade med mat ut till arbetsplatsen så att produktionen kunde rulla på så bra som möjligt. Ju mer som kunde utföras under de tågfria tiderna, desto bättre.

Inkopplingsarbetet gick väldigt bra tack vare vår noggranna planering och uppföljningsmöten som hölls två gånger om dagen.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

Överlämning

Det första överlämnandet i projektet blir träbron i det norra arbetsområdet. Bron har några besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas och sedan lämnas den över till beställaren efter semestern.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Övriga arbeten

Stationsbroarna är färdigkonstruerade och nu är det beklädnad som gäller. Beklädnaden kommer vara en stenmodell med granit i olika former. Vi ska även utföra en utsmyckning på kantbalkarna där utsmyckningen, eller sockerbitarna som vi kallar dem, ska monteras och putsas under kantbalken.

De två stationsbroarna och mobilkran.

De två stationsbroarna och mobilkran.

Stationshusets stomme och tak är nu prioritet så vi kan bygga väggar och få ett tätt hus inför hösten. Många detaljer utreds och diskuteras under produktionen. SL, som skall äga huset, är ytterligare en part som måste vara delaktig i svaren så organisationen på beställarsidan breddas.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Gångtunneln i söder är gjuten och klar men det är ett tråg som ska utföras efter inkoppling vecka 22. När vi tagit bort det provisoriska spåret kan det pålas och spontas för detta. Betongarbetena utförs efter semestern.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Pannkaka

Torsdagen 14:e Juni blev en dålig dag i Vega.

11 dagar efter inkoppling bränner en kontaktledning av och faller ner på I-räls vilket medför stora konsekvenser, bland annat för signalsystemen, och det blir ett tågstopp på tre dygn innan trafiken kan börja rulla igen. Som tur är blev det inte några personskador och utredning gällande orsaken pågår.

Under sommaren har vi fått ledigt och hämtat energi för att nu börja knyta ihop säcken.

Jag vill passa på att hylla mina medarbetare i Vega, de är fantastiska! Det är många utmaningar vi ställs inför som vi tillsammans löst och ingenting är omöjligt!

Det närmar sig invigning av stationen 2019.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

Väl mött,

Projektchef Johan Lillsund

Läs mer

Årstabloggen juni – juli: Produktionsstart

Nu har arbetet ute på fältet dragit igång ordentligt! Byggvägar anläggs för att ta sig fram över grönytorna.

Vi har hittat en bra asfalterad yta för vår bodetablering på en del av gamla Årstalänken.

Arbetet med att jordförstärka området har också påbörjats. Årstafältets mark utgörs av gammal sjöbotten så speciella metoder krävs. Totalt ska 50 000 kalkcementpelare med en total längd på 600 000 m göra marken redo för gator och ledningsnät. Metoden innebär att man blandar upp den befintliga lösa jorden med ett torrt bindemedel av kalk och cement som sen utnyttjar vattnet i marken för att härda till en fastare jord. Efter installationen ska pelarna förbelastas med fyllningsmassor för att påskynda sättningsutvecklingen. Den här processen vill vi ha igång så fort som möjligt vilket innebär att vi kommer jobba på tre fronter under hela sommaren med just markförstärkningen. Övriga arbeten tar en paus och de flesta av oss går på semester och återkommer i augusti.

 

 

Läs mer

Årstabloggen kör igång: Byggstartsevent

Lördagen 180526 togs det första officiella spadtaget av stadens representant för den nya stadsdelen. Eller rättare sagt, ett symboliskt träd planterades av finansborgarrådet och tillsammans med ett antal byggherrar skottades gropen igen till orkesterns toner.
Jag, Edvard och Johan var på plats i ett av tälten och svarade på allmänhetens frågor om projektet.

För yngre intressenter fanns, förutom SVEAB-godis, en grävmaskin på plats så att de kunde börja förbereda sig för en framtida yrkeskarriär.

Vår bodetablering kommer inte att vara på plats förrän i början av juli så i dagsläget sitter vi till vardags ett litet gäng på vår etablering i Hagastaden och planerar inför byggstarten i juni.

/Jens, projektingenjör

Läs mer

Årstafältet – en ny stadsdel

I många år har det tvistats, planerats och projekterats för Årstafältets framtid. Nu är spaden äntligen satt i marken på allvar. Under den kommande 15-årsperioden kommer Stockholms stad att utveckla en helt ny stadsdel på Årstafältet innefattande ca 6 000 bostäder med tillhörande skolor, idrottshallar och butikslokaler. Tanken är att den nya stadsdelen ska knyta ihop Årsta med Östberga och andra omkringliggande stadsdelar.
Den första stora markentreprenaden utförs av SVEAB och är den första av de nio större etapper som staden planerar. Projektet kommer att drivas som ett konsortium tillsammans med Keller grundläggning och innefattar markförstärkning, ny- och omläggning av ledningar, parker och dagvattendammar.
För SVEABs del är projektet ett samarbete inom avdelning syd där alla tre arbetschefsgruppper deltar från förarbete och vidare genom hela produktionsfasen.

Läs mer