Archives for Årstafältet

Årstabloggen: En vattenfylld utmaning

På Årstafältet fortlöper de stora ledningsjobben med spontning, schakt och rörläggning. Vi arbetar huvudsakligen med en ny stor kulvertledning som ska ersätta den befintliga ledningen som korsar Årstafältet och som byggdes mellan 1925 och 1927. Innan den nya kopplas in går spill- och dagvatten via temporära ledningar så en stor del av arbetet just nu innebär att leda om gamla ledningar för att fortsätta hålla allt i drift. Just nu är vi ett tjugotal yrkesarbetare som är ute och arbetar med allt och det kommer att bli ännu fler under hösten.

I slutet av maj fick vi en ny utmaning i projektet då det kom exceptionellt mycket nederbörd. Regnet ledde till att pågående schakt med spont vattenfylldes då ledningarna som stod öppna svämmande över. Detta resulterade i stillestånd ett par dagar då vi behövde pumpa och slamsuga allt från vatten. Men utöver det klarade vi regnet väl tack vare en bra förberedelse där vi bl.a. stärkte upp den befintliga kombiledningen genom att göra en motgjutning och montera stålbalkar som stöd.

Nu går vi mot semestertider och projektet stänger helt vecka 29–32, framför allt för att bespara boende i området damm och buller under semesterveckorna. Samtidigt har det fördelen för oss att vi alla kan gå på ledighet utan att någon behöver täcka upp för någon annan, så det är en bra lösning för alla parter. Vi ser fram emot semester för att sedan med nya krafter komma tillbaka och ta oss an en spännande höst på Årstafältet.

Form och armering för brofundament i nya dammen.

Betongrör med dimensionen 2000 mm. Form monterad för undergjutning.

Läs mer

Årstabloggen: Ett lyckat brolyft

Här kommer en statusuppdatering från Årstafältet. Gjutning av betongplattor för dammarna som pågick under hela hösten har varit pausade sen i vintras men vi är i full gång med annat! Sen årsskiftet är vi återigen igång med VA-arbetena och just nu pågår rörläggning på fem fronter i projektet. Vi anlägger en stor kulvert som ska fungera som en kombinerad spill- och dagvattenledning som kommer ersätta den befintliga ledningen från 1925 som idag korsar Årstafältet från öster till väster. Ledningen läggs på ca 5 meters djup inom en spontkonstruktion och där den är som störst är den hela 2m i diameter!

Utöver de stora VA-arbetena som pågår har vi även fått en av broarna på plats. Hösten 2019 demonterades en av de gamla broarna som förr korsade Valla å. Bron fraktades iväg på renovering och har nu åter monterats på plats. Den kommer framöver fungera som en av fyra blivande passager över den stora dammanläggningen. Planeringen inför lyftet av den 50 ton tunga bron pågick under flera månader med uträkningar och förarbeten. Det krävdes mycket funderingar och beräkningar av geotekniker för att lista ut hur vi kunde stå med mobilkranen som lyfte bron på plats. Den befintliga marken bestående av lera schaktades ur och fylldes upp med kross, stockmattor i flera lager placerades ut för stödbenen till mobilkranen. Själva lyftet genomfördes den 23:e februari och tog ungefär en förmiddag. Det krävdes bra precision för att bron skulle kunna pricka de 30 mm breda bulthålen i fundamentet, så det gäller att ha mätt rätt inför lyftet. Med många inblandade personer var det en spännande dag och tack vare god planering kunde vi summera dagen som väldigt lyckad och att bron till slut sitter på plats precis där den ska!

Läs mer

Årstabloggen: Äntligen gjutning!

Som vi skrev om i förra inlägget så arbetar vi med fyra olika dammar på Årstafältet. En hårdgjord fördamm, två mellandammar med betongbotten och en stor damm med naturlig lerbotten förstärkt med geonät och bergkross. I den stora dammen pågår fortfarande schakt för ett sätta permanent spont men i mellandammarna har det efter lång tid av hårt arbete äntligen blivit dags att gjuta de första bottenplattorna. Det har varit omfattande förberedande arbeten inför gjutningen. Vi har schaktat bort 90 000 m³ lera, installerat dragstag som förankrar betongplattan i berget och vi har förberett marken med voter för stag och armering.

Plattorna gjuts i 12x12m så nu till att börja med gjuter vi två plattor. Nästa vecka gjuts ytterligare två och när bottnarna är klara kommer vi ha gjutit hela 75 plattor!

Läs mer

Årstabloggen: Dammarna tar form

De stora arbetena för vatten och avlopp (VA) rullar på här på Årstafältet med schaktning, temporär spont och rörläggning.

Utöver VA-arbetet är det framförallt de stora dammarna vi håller på med och nu har formen på dessa börjat synas. Vi påbörjade schaktningen för dessa för något år sedan och nu börjar man få bilden av hur det kommer se ut när dessa är klara. Det är fyra dammar vi gör, en hårdgjord fördamm, två mellandammar med betongbotten en stor damm med naturlig lerbotten förstärkt med geonät och bergkross.

Just nu arbetar vi med en permanent spont som avgränsar huvuddammarna i nordost. Ovanpå sponten gjuter vi sen en krönbalk av betong där det sen blir ett trädäck som kommer utformas som en kajkant. I andra ändan av dammarna blir det en slänt för att kunna ta upp variationer i vattennivån. Där ska det planteras växter som trivs i den vattennära miljön och vid högvatten kommer slänten fungera som en översvämningsyta. Dammarnas funktion blir, förutom att skapa en trevlig parkmiljö, att rena det inkommande vattnet genom sedimentering innan det rinner vidare ut i Årstaviken. Om man slår ihop alla fyra dammarna är storleken på dem ca 17 000 kvm, så det är en del yta att arbeta med!

Slutprodukten av dessa får vi vänta med att se tills projektet är klart då vi släpper på vattnet men det är spännande att se hur de växer fram under tiden!

Läs mer

Årstabloggen: Ett nytt år på Årstafältet

Hej på er!

Just nu är vi i slutskedet för det stora arbete som pågått under hösten och vintern med schaktning för de kommande dammarna framför bostadsområdet som ska byggas här på Årstafältet. Vi schaktar ut ungefär 30 000 ton per månad och totalt har det blivit hela 180 000 ton. Det är med andra ord en hel del massor att hantera. Den befintliga dammen som vi skrivit om i tidigare inlägg kommer integreras som en del av de nya dammarna.

Utöver schaktarbetet är det även mycket arbeten med vatten och avlopp (VA) igång som våra anläggare på plats arbetar med. Vi lägger flera kilometer VA för det nya bostadsområdet där vi utgår från en stor avloppskulvert (2m i diameter). Från den kommer vi lägga avstick in i husen. När vi är klara kommer vi totalt ha lagt 14km VA-ledningar. För att kunna utföra dessa arbeten krävs stora spontkonstruktioner vilket i sig är ett stort arbetsmoment. Arbetet med VA kräver att vi även måste hantera gamla ledningar vilket blir en utmaning med omkopplingar och stora dimensioner. Vi löser det genom en noggrann planering och tydlig arbetsgång för hur det ska gå till på de olika ställena vi arbetar. Det krävs en del speciallösningar så det gäller att vara kreativ.

Arbetet på Årstafältet innebär även mycket betongjobb. Just nu pågår arbeten med platsgjutna       VA-brunnar och en tryckstegringsstation för att reglera trycket till ledningarna. Vi håller även på med att gjuta en krönbalk till den permanenta sponten som sätts för de nya dammarna. Nästa stora arbetsmoment vi beräknas sätta igång med under våren är att armera och gjuta plattorna till blivande dammbotten.

Det är ett stort projekt vi arbetar i och det är mycket samma typer av arbete som pågår fast i stora skalor. Vi ser fram emot ett fortsatt år av arbete här på Årstafältet och steg för steg vara med och anlägga den nya stadsdelen.

Läs mer

Årstabloggen

Hej på er!

Sedan det senaste inlägget i våras har det hunnit hända mycket spännande saker här ute på Årstafältet.

Omledningen av Valla å är nu klar och dagvattnet leds runt i nya ledningar. Den befintliga dammen och ån är nu torrlagda.

Även markförstärkningen som vi påbörjade tidigt i projektet är så gott som klar. Nästan alla kalkcementpelare är installerade och överlast ligger på stora ytor.

Sen i våras pågår en jätteschakt för nya dammar där vi nu kommit ner några meter. Vi har sänkt grundvattennivåerna men trots det börjar bli riktigt blött och besvärligt. Samtidigt håller vi, i tätt samarbete med Keller, på med VA-arbeten på flera olika fronter inklusive bergschakt och temporär spont.

Vi har även börjat sätta permanent spont för de kommande dammarna. Där slår Keller spont medan vi kommer efter och gjuter krönbalk.

Under tiden som alla de stora arbetena med schakt och VA pågår gör vi även en lekpark åt bostadsrättsföreningen som ligger intill. Det är det som är kul med ett projekt som det här – det finns så många olika spännande delar och moment.

Nästa vecka står lyftning av en befintlig bro på schemat. Den skickas sen iväg på renovering och kommer senare att återmonteras på ett nytt ställe i den nya parken.

Läs mer

Årstabloggen: Valladammen och Valla å

Tvärs genom vårt arbetsområde på Årstafältet rinner Valla å. Vattendraget har funnits i hundratals år och mynnar idag ut i Valladammen, en större dagvattendamm som anlagts i modern tid av Stockholm vatten. Dammen har som funktion att magasinera och rena det dagvatten som rinner in österifrån innan det via dammens utlopp rinner vidare ut i Årstaviken.

I vår entreprenad ska vi anlägga fyra nya dammar och tre broar på platsen där ån och dammen idag ligger. Första steget för att komma igång med dessa arbeten är alltså att torrlägga de befintliga vattendragen. För att kunna göra det måste vi ta hand om det vatten som rinner in österifrån. Planen är att leda runt vattenmassorna. Vi anlägger först en större pumpgrop där vattnet samlas upp. Tre pumpar med en sammanlagd kapacitet på 600 liter i sekunden pumpar sen vattnet ca 1 km runt till andra änden av arbetsområdet där vi anlägger en sedimenteringsbassäng. Från bassängen leds sen vattnet vidare till det befintliga ledningsnätet och vidare ut i Årstaviken. Så de närmaste veckorna kommer vi lägga ca 2000 m rör för att leda om Valla å och ge plats åt våra kommande arbeten.

Läs mer

Årstabloggen augusti-oktober

Sedan förra inlägget har arbetet med att förstärka marken med kalkcementpelare fortlöpt och nu är 16 000 pelare av projektets totalt 50 000 satta.

Just nu pågår även förberedelser och planering inför de stora VA-arbetena. De förberedande arbetena har bland annat bestått av röjning och trädfällning samt undersökning och lokalisering av de befintliga ledningarna. Arbetet med anläggning är alltid lite spännande då man aldrig vet vad man hittar när man börjar gräva i marken. När vi lokaliserar de befintliga ledningarna hittar vi mycket vi inte är beredda på som till exempel dolda betongkulvertar. Då undersöker vi dem genom att schakta oss ner, ställa dit en spontkassett och borra ett hål i hjässan för att se vad det är för något. Så det blir spännande dagar!

Utöver detta pågår även miljöprovtagning över hela fältet där vi tar prover från 6-7 meter ner i marken för att bestämma vart de olika schaktmassorna ska köras för att sorteras rätt mijömässigt.

Näst på tur är som sagt VA-arbetena som drar igång i november och även betongarbetena som börjar vid årsskiftet. Så till nästa gång vi hörs är vi i gång med de ”stora” arbetena.

 

Läs mer

Årstabloggen juni – juli: Produktionsstart

Nu har arbetet ute på fältet dragit igång ordentligt! Byggvägar anläggs för att ta sig fram över grönytorna.

Vi har hittat en bra asfalterad yta för vår bodetablering på en del av gamla Årstalänken.

Arbetet med att jordförstärka området har också påbörjats. Årstafältets mark utgörs av gammal sjöbotten så speciella metoder krävs. Totalt ska 50 000 kalkcementpelare med en total längd på 600 000 m göra marken redo för gator och ledningsnät. Metoden innebär att man blandar upp den befintliga lösa jorden med ett torrt bindemedel av kalk och cement som sen utnyttjar vattnet i marken för att härda till en fastare jord. Efter installationen ska pelarna förbelastas med fyllningsmassor för att påskynda sättningsutvecklingen. Den här processen vill vi ha igång så fort som möjligt vilket innebär att vi kommer jobba på tre fronter under hela sommaren med just markförstärkningen. Övriga arbeten tar en paus och de flesta av oss går på semester och återkommer i augusti.

 

 

Läs mer

Årstabloggen kör igång: Byggstartsevent

Lördagen 180526 togs det första officiella spadtaget av stadens representant för den nya stadsdelen. Eller rättare sagt, ett symboliskt träd planterades av finansborgarrådet och tillsammans med ett antal byggherrar skottades gropen igen till orkesterns toner.
Jag, Edvard och Johan var på plats i ett av tälten och svarade på allmänhetens frågor om projektet.

För yngre intressenter fanns, förutom SVEAB-godis, en grävmaskin på plats så att de kunde börja förbereda sig för en framtida yrkeskarriär.

Vår bodetablering kommer inte att vara på plats förrän i början av juli så i dagsläget sitter vi till vardags ett litet gäng på vår etablering i Hagastaden och planerar inför byggstarten i juni.

/Jens, projektingenjör

Läs mer

Årstafältet – en ny stadsdel

I många år har det tvistats, planerats och projekterats för Årstafältets framtid. Nu är spaden äntligen satt i marken på allvar. Under den kommande 15-årsperioden kommer Stockholms stad att utveckla en helt ny stadsdel på Årstafältet innefattande ca 6 000 bostäder med tillhörande skolor, idrottshallar och butikslokaler. Tanken är att den nya stadsdelen ska knyta ihop Årsta med Östberga och andra omkringliggande stadsdelar.
Den första stora markentreprenaden utförs av SVEAB och är den första av de nio större etapper som staden planerar. Projektet kommer att drivas som ett konsortium tillsammans med Keller grundläggning och innefattar markförstärkning, ny- och omläggning av ledningar, parker och dagvattendammar.
För SVEABs del är projektet ett samarbete inom avdelning syd där alla tre arbetschefsgruppper deltar från förarbete och vidare genom hela produktionsfasen.

Läs mer