Archives for VEGA

Vegabloggen november-februari: Himmel eller helvete

Vintern kom även i år.

Snö och kyla är arbetsmässigt en av våra största utmaningar – framkomligheten på bygget blir sämre, det blir kallt, gångvägar mellan bodar och bilar blir hala, halktillbuden ökar, maskiner blir svårstartade, transporter med material blir försenade – men ändå helt underbart.

Arbetena pågår med enorm frenesi, vi utmanas dagligen när vi knyter ihop del för del. Alla är lösningsorienterade och vill, vi är många som levt med detta projekt i flera år och ställts inför många utmaningar.

Nu är stationen är på plats, grundläggningarna är klara och vi har en stabil konstruktion. Att bygga något idag innebär så mycket mera än man kan tro. Tekniken som skall in i stationshuset, det finns installationer i alla små utrymmen, projektering, styrning, produktion… Det är svårt att föreställa sig för gemene man.

I denna vinterperiod pågår även finplaneringsarbetena runt stationen. Granithällarna som ska på plats är enormt tunga och eftersom det är vinter krävs stora resurser i att värma och täcka av för att kunna utföra arbetet.

Det liknar mer och mer en station för varje dag som går.

Här nedan en liten glimt på konstverket ni kommer mötas av när ni kommer hem till Vega.

En av de utmaningar vi har kvar är att plattformen idag saknar belysningsmaster. Jobbet med att resa stolparna på plattformen måste utföras på natten med strömmen avstängd på järnvägsanläggningen för att inte riskera några skador. Nu är vår leverantör av masterna är försenad och när leveransen inte sker enligt utlovat måste vi planera nya nattider vilket inte alltid är helt lätt.

Vi har glädjande även i byggbranschen börjat se över jämställdheten. Underbart att se våra nya skyltar.

Vid pennan,

Projektchef Johan Lillsund

Läs mer

Vegabloggen juli-oktober: Pulsen höjs

Juli = Semester

De flesta av oss fick uppleva ett av Sveriges bästa sommarväder någonsin där sol och bad dominerade sysselsättningen.

Alla var dock inte lediga, vår markavdelning jobbade på med ytorna runt stationen då juli var en period med hyfsad framkomlighet. Samtidigt pågick även arbeten med stationshuset för att hinna med byggnationen.

Augusti-oktober: En intensiv period

Träbron i norra delen av arbetsområdet är öppnad för trafik av Haninge kommun. Detta är uppskattat av boende i närheten då de återigen har en överfart över järnvägen, något de inte haft sedan den gamla ”häst”-trumman under spåret revs.

Plattformens detaljer växer fram med reklamfundament, plattformskurer, sittbänkar, belysningsfundament och kanalisationer. Det är mycket förberedelse inför att ytan mellan kantelementen ska asfalteras. En fråga vi funderar över är hur vi ska få in asfalten mellan spåren. Det är svårt att få godkänt att utföra detta arbete eftersom vi inte får vara trafikpåverkande.   Vi får endast arbeta natt vilket gör utförandet och asfaltsleveranserna utmanande.

Stationshuset jobbas det på med, vi har många underentreprenörer som är på plats och hjälper oss. Takbyggnation, fasad, stomme, el, rör, vent, glas, målning, spärrkiosk, plattsättning, matta, brandskydd, ställning, rulltrappa, hiss… Ja ibland undrar vi själva hur alla får plats att jobba samtidigt men tiden är knapp och vi gör allt för att klara tidsplanen!

En annan utmaning som dyker upp i förhållande till tiden är när något som ska vara på ritningen av stationen av någon anledning inte kommer med. Detta leder till att det måste projekteras om och komma nya leveranser med det som saknas vilket är två saker som tar sin tid.

I gångtunneln som ligger i det södra arbetsområdet har vi gjutit klart ”tråget” västerut, skyddsasfalten är lagd, kantsten monterad och VA-rören klara. Det som kvarstår är kullerstenen i gångtunneln, asfalteringen samt konstutsmyckningen.

Planteringarna längs med banvallen börjar även de komma på plats, till största delen är det Potentilla (Ölandstok) som kommer växa på slänterna. En kokosmatta ligger som skydd för erosion och ogräs i slänten för planteringen.

Med detta sagt hoppas jag i nästa inlägga kunna återkomma och berätta att våra utmaningar är lösta!

Stationen växer fram, Vegastaden växer fram, och vi tror bestämt att detta kommer bli en väldigt fin plats att leva och bo på.

Väl mött,

Johan Lillsund

 

Läs mer

Vegabloggen April – Juni 2018

Inkoppling och totalavstängning

Vecka 16 i april och vecka 22 i juni väntades inkoppling av permanenta upp- och nerspår.

Återigen väntade två totalavstängningar och arbetet, som sker från fredag kväll till söndag morgon, planeras in i minsta detalj. Vi får inte så många tillfällen utan spårtrafik så det var många arbeten vi ville hinna med, viktigast var såklart att få BEST (Ban-, El-, Signal- och Tele) -arbetena utförda så de var prio ett.

Plattformens västra kantelement var tvunget att sättas utan spårtrafik då elementen sitter så pass nära kubbkanten att riskerna för sättningar är stora för att utföra arbetet under pågående trafik. På grund av att vårt provisoriska nerspår legat på det permanenta uppspåret har arbetet inte kunnat utföras tidigare.

Plattformens kantelement.

Plattformens kantelement.

Två andra arbeten vi utförde under den tågfria tiden var att:

  • Frischakta bullerplankets förlängning söderut. Bullerplanket längs med sträckan står nämligen på fundament och på södra sidan är det stora stenblock i banvallen så för att få ner fundamenten krävs att vi schaktar bort blocken och ersätter med kross.
  • Bygga en ställning runt stationen. Ställningen byggdes för att stationshuset skulle kunna ha en fortsatt framdrift.

Enda möjligheten att utföra båda dessa arbeten var under en totalavstängning.

Arbetet utfördes i skift med långa pass så vi ordnade med mat ut till arbetsplatsen så att produktionen kunde rulla på så bra som möjligt. Ju mer som kunde utföras under de tågfria tiderna, desto bättre.

Inkopplingsarbetet gick väldigt bra tack vare vår noggranna planering och uppföljningsmöten som hölls två gånger om dagen.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

Överlämning

Det första överlämnandet i projektet blir träbron i det norra arbetsområdet. Bron har några besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas och sedan lämnas den över till beställaren efter semestern.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Övriga arbeten

Stationsbroarna är färdigkonstruerade och nu är det beklädnad som gäller. Beklädnaden kommer vara en stenmodell med granit i olika former. Vi ska även utföra en utsmyckning på kantbalkarna där utsmyckningen, eller sockerbitarna som vi kallar dem, ska monteras och putsas under kantbalken.

De två stationsbroarna och mobilkran.

De två stationsbroarna och mobilkran.

Stationshusets stomme och tak är nu prioritet så vi kan bygga väggar och få ett tätt hus inför hösten. Många detaljer utreds och diskuteras under produktionen. SL, som skall äga huset, är ytterligare en part som måste vara delaktig i svaren så organisationen på beställarsidan breddas.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Gångtunneln i söder är gjuten och klar men det är ett tråg som ska utföras efter inkoppling vecka 22. När vi tagit bort det provisoriska spåret kan det pålas och spontas för detta. Betongarbetena utförs efter semestern.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Pannkaka

Torsdagen 14:e Juni blev en dålig dag i Vega.

11 dagar efter inkoppling bränner en kontaktledning av och faller ner på I-räls vilket medför stora konsekvenser, bland annat för signalsystemen, och det blir ett tågstopp på tre dygn innan trafiken kan börja rulla igen. Som tur är blev det inte några personskador och utredning gällande orsaken pågår.

Under sommaren har vi fått ledigt och hämtat energi för att nu börja knyta ihop säcken.

Jag vill passa på att hylla mina medarbetare i Vega, de är fantastiska! Det är många utmaningar vi ställs inför som vi tillsammans löst och ingenting är omöjligt!

Det närmar sig invigning av stationen 2019.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

Väl mött,

Projektchef Johan Lillsund

Läs mer

Vegabloggen januari-mars 2018

Full gas

Ett nytt år har startat med en jätteinsats!

Vi har många styrda datum i projektet och några av dem är omöjliga att flytta på. Två utav dem är spåromläggningar i april, helgen vecka 16, och i juni, helgen vecka 22.

Projektet hade tappat tid på grund av att grundläggningen och framförallt pålningen för broarna hade förskjutits i tid eftersom den förväntade leran hade fullt med block i sig. Vi fick därför ta snabba beslut under mellandagarna för hur vi skulle nå färdigställande av järnvägsbron över bussgatan och det enda sättet var att öka på insatsen.

Vi jobbade tre helger på raken med start på trettonhelgen direkt efter nyår. Denna insats gjorde att vi tog oss på rätt sida av tidplanen och vi såg att vi kunde färdigställa östra järnvägsbron i tid och hinna med anslutande plattformsarbeten samt att BEST-arbeten (Ban-, El-, Signal- och Telearbeten) skulle få sina veckor innan inkopplingshelgen vecka 16.

Andra viktiga och tidigare planerade arbeten var inlyft av rulltrappan under vecka 7 och de moment som krävdes innan, såsom att bron över bussgatan var färdigställd och den delen var svåråtkomlig och har en tidskrävande konstruktion. Vi fick hjälp av medarbetare från andra arbetsplatser och det gjorde att vi klarade även denna tidspassning.

Den tredje bron, gångtunneln i söder, hade även den samma tidspress att bli klar inför inkopplingen vecka 16. Eftersom detta arbete sker i en spontlåda, under en spårbro med passerande pendeltågstrafik, var arbetet komplicerad med extremt mycket armering, trångt och svårt med lyfthjälp. Vi fick verkligen kämpa med utförandet och håller fortfarande på med bron då delar av den kommer färdigställas inför inkopplingen vecka 22 samt att ett anslutande tråg kan utföras i senare skede. Återfyllning och kompletterande VA-arbeten under denna period har inte heller varit lätt att utföra eftersom det varit svårt att komma åt och vädret varit utmanade men våra yrkesarbetare har gjorts mycket bra insatser!

Plattformsarbetet väntar på inkopplingen vecka 16. Efter inkopplingen kan vi gå vidare med kantelement på västra sidan. Nu har vi fått göra mindre anslutande delar samt kämpat på med kantplattor allt eftersom järnvägsbron över bussgatan har slutförts.

Västra sidan kommer nu att kunna utföras efter den nyligen genomförda spåromläggningen under vecka 16. Vi har ansökt om enkelspårsdrift för att kunna arbeta vidare med schakt längs med u-spår, vilket kräver tider utan pågående trafik. Det är dock inte lätt att få godkända ansökningar av trafikledningen och det har nu visat sig att vi inte fått de tider vi ansökt om och vi får helt enkelt planera efter de förutsättningarna vi får. I projektet finns det vissa tider som är givna av Trafikverket och sedan har vi möjlighet att ansöka om nattider och ibland få enkelspårsdrift för att förbättra arbetsmiljön med mindre risker samt öka produktiviteten. Det har dock varit svårt och vår upplevelse är det är väldigt lite flexibiliteten kopplat till ansökningarna.

Arbetet med stationshuset rullar på med utmaningar i att byggas mellan två järnvägsbroar och samtidigt ha förbipasserande pendeltågstrafik. Vilket kräver stor försiktighet och noggrannhet!

För att få ett lättare montage så lyftes rulltrappan in hel i stationshuset innan stomme och tak var monterat.

Våra underentreprenörer kämpar på och det är framförallt stombyggnad som pågår under Q1.

Väl mött   Johan Lillsund

 

 

Läs mer

Vegabloggen oktober – december 2017

Julruschen

Hösten är som brukligt mycket bra sett med produktionsögon, t.ex. är det inga röda- eller klämdagar som påverkar veckorna.

Vi har haft ett helt ok väder men viss påverkan av höstregnen har varit ofrånkomliga då vi arbetar i och under grundvattennivån. Vi har dessutom påverkats av yttre byggnation då dagvattensystemen är under uppbyggnad i det närliggande nyexploateringen och har skapat en del utmaningar för oss. Det är inte alltid glada dagar.

Plattformsarbete har pågått under hösten, där projekteringen har justerats, jordningar har utretts – att något som kan tyckas enkelt ska vara så komplicerat.

Det mesta som är planerat för östra sidan av plattformen har genomförts. Fundamenten för plattformstaket är gjutna och återfyllningen är gjord i så stor utsträckning som det går. Det som kvarstår är anslutningarna mot stationshuset som kan ske först när vi gjutit klart östra järnvägsbron.

Västra sidan kommer utföras efter nästa spåromläggning som blir under vecka 16, 2018. För att kunna utföra arbetet som kräver schakt längs med u-spår behövs tider för att utföra arbetet utan pågående trafik så därför ansöker vi nu om enkelspårsdrift, men det är inte lätt att få godkända ansökningar av trafikledningen.

En milstolpe i projektet är nu att all grundläggning är klar! Att allt arbete med KC-pelare (markförstärkning till nya bansträckningen), RD-pålar (800 pelare till järnvägsbroarna) och bankpålning (för landfästen till broarna) är klart. Det är väldigt skönt att dessa bitar har fallit på plats och vi kan fokusera framåt.

Arbetet med stationshuset pågår för fullt. Vi har under hösten gjutit en plattrambro som befinner sig mittemellan de två järnvägsbroarna och blir en del av norra vägen samt rampen ut mot plattformen. Etapp 2 av 3 för bottenplattan är också utförd för att kunna påbörja stålstommen för stationshuset. Det har varit väldigt utmanande och utvecklande att arbeta med kanalinstallationerna i stationshuset samt plattrambron för att få allt på rätt plats.

För den framtida gångtunneln under spår har formsättning och armeringen under pågående trafik varit utmanande. Det är trångt och svårt att montera armeringen på ett ur arbetsmiljömässigt bra sätt men detta har våra medarbetare löst på ett exemplariskt sätt! Trots att det varit regnigt, ruskigt och kallt så har de hållit lågan uppe, varit positiva och med ett fantastiskt lagarbete utfört ett mycket bra arbete och löst monteringen, formsättningen och gjutningarna!

Väl mött Johan Lillsund

 

Läs mer

Vegabloggen juni – september 2017

SVEAB är på rätt spår

Sommaren har passerat, de flesta har fått några veckor att återhämta sig på och bygget har rullat på hela sommaren utan semesterstängt. Arbetslaget inom betong har hållit flaggan i topp och kört på hela sommarperioden.

Plattformsarbetet har gått som på räls, nu är östra sidan av plattformselementen på plats och plattformsdetaljer är under installation. Västra sidan kommer utföras efter nästa spåromläggning som sker vecka 16, 2018. Vi håller nu på att ansöka om enkelspårsdrift eftersom arbetet kräver schakt längs med u-spåret och då behöver vi tidsperioder för att utföra arbetet utan pågående trafik.

Vi är så nära att gå i mål med all svår grundläggning i projektet.

All bankpålning för järnvägsbron, bron till plattformen, gångtunneln och stationshuset är klart.

800 st RD-pålar till mellanstöd för järnvägsbron är på plats.

Det vi kämpar för att gå i mål med är förstärkning av glidytorna bakom landfästena till järnvägsbron. Block som tryckts ner djupare i leran än förväntat stoppar KC-borrningen. Vi har nu blockrensat under grundvattennivån, återfyllt med nytt material för att få stabilitet till KC-Maskinen och minskat från ø600 till ø400 pelare för att lättare tränga ner. Just nu har vi borrat så mycket som det går och väntar nervöst på geoteknikernas utlåtande om det är tillräckligt eller om vi måste göra ytterligare åtgärder.

Stationshusets inre VA samt grundläggning för bottenplattan pågår nu under hösten. Upphandling av UE för stationsbygget pågår för fullt.

För den framtida gångtunneln under spåren är grundläggningsarbetena och VA i princip klart. Det gäller nu att vi fortsätter producera på för att skapa tid för återställande för tågtrafiken till spåromläggningen under vecka 16, 2018. En stor utmaning är att utföra arbeten några mm under den provisoriska spårbron.

Teamet i Vega är fortsatt mycket bra och alla är engagerade.

Det kallt, regnigt och mörkt under den här höstperioden men jag ser att alla medarbetare kommer med huvudet högt till jobbet varje morgon, ger varandra feedback och är engagerade -vilket är glädjande!

Ljuset i tunneln har bytts ut mot bärande formställning för bron i stationshuset

 

Läs mer

Vegabloggen mars – maj 2017

Vår i Vegaprojektet

Våren för en anläggningsarbetare är oftast intensiv och dagar med många arbetstimmar är vanligt, detta har även präglat våren i Vegaprojektet.

Montaget av träbron i vårt norra arbetsområde gick väldigt bra. Det är alltid nervöst om en bro ska ”passa”, men efter noggrann planering och bra förberedelser hamnade den där den skulle. Här kan du se en film som visar hur det gick till

I april utfördes spåromkopplingen, dvs vi hade byggt två provisoriska sträckor och under två helger skulle spåren på sträckorna kopplas in. Tågtrafiken stängdes av fredag kväll klockan 22.00 för att släppas på igen måndag morgon klockan 05.00. Under dessa 55 timmar jobbades intensiva arbetspass. Vi hade förberett mycket men en stor del av arbetet var tvunget att utföras under perioden utan trafik vilket pressade arbetet att utföras på kort tid under helgen. Många utmaningar blev det varav en av de mest oväntade att spårriktaren spårade ur under arbetet. Efter bärgning och upplyft på spåret så kom spårriktaren (efter många timmar) igång igen och vi fick igång tågtrafiken i tid. Puh!

I maj startade de stora schakterna då ca 24 000 m3 jord skulle schaktas. Under vårperioden har det varit svårt att få tag i schaktbilar vilket skapade ytterligare utmaningar gällande logistiken för arbetet.

Grundläggningen för tvillingbron på östra sidan ger oss nya prövningar. Betongpålarna för landfästen kommer inte ner till rätt djup pga svår geoteknik. Det betyder att många pålar måste slås om och på nya ställen. För att kunna fortsätta med byggnationen av landfästena till bron måste konstruktörerna, efter att pålarna blivit slagna och inte kommit ner till förväntade djup eller förskjutits i sidled, göra nya beräkningar för att se att pålarna klarar lasterna de är föreskrivna till, vi håller tummarna att konstruktörerna lyckas räkna hem detta och inga nya betongpålar behöver slås. Bakom landfästena har vi glidlager som, enligt ursprungsplanen, skulle tas om hand av kalkcementpelare men tyvärr fick vi inte ner borren här pga blockighet. Lösningen blir att förborra genom de blockigaste partierna för att få ner kalkcementpelare i leran och därigenom kunna förstärka. Det blir lite omständligt men ska förhoppningsvis fungera.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar. Nu måste vi borra 800 (!) pålar till mellanstöd för järnvägsbron innan produktionen kan fortsätta. Detta kommer att ske under sommaren och fortsatt arbete tar vid under hösten. Nu pågår upphandling av underentreprenörer för stationsbygget som till största delen kommer att utföras under 2018.

För den framtida gångtunneln under spår har vi andra utmaningar: det är artesiskt tryck vilket medför risk för bottenupptryckning. Vi har därför satt in så kallade ”blödarrör” som släpper på vattentrycket och grundvattnet har därigenom en ventil.  Trots en 50 cm tjock arbetsbetong och en 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln (som även den står på betongpålar ner till berg) finns risk för upptryckning.

Som vår geotekniker sa, –  även hangarfartyg flyter…

Arbetet går bra men att arbeta under en provisorisk spårbro ställer höga krav på säkerheten och det är viktigt att vara alert.

Teamet är sammansvetsat. Glädjande är att vi fått några nya medarbetare som bidrar med ny energi och engagemang, Adam – lärlingsanställning som träarbetare, Daniel – arbetsledare betong, Kristoffer – biträdande mättekniker och Sara – sommarpraktikant.

När man är mitt inne i ett projekt kan det nästan kännas lite jobbigt med semester och att behöva bromsa det vi gör. Men den är väldigt viktig för att alla ska ladda batterierna och komma tillbaka med ny energi. Jag vill önska alla den bästa semestern med mycket glädje och harmoni!

Johan Lillsund, Projektchef Vega

Befintliga och provisoriska spårsträckor.

Befintliga och provisoriska spårsträckor.

Grundläggning betongpålning till östra järnvägsbron som är en blivande tvilling till bron man ser till vänster.

Grundläggning betongpålning till östra järnvägsbron som är en blivande tvilling till bron man ser till vänster.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar.

50 cm tjock arbetsbetong och 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln som står på betongpålar ner till berg.

50 cm tjock arbetsbetong och 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln som står på betongpålar ner till berg.

Vi ser ljuset i tunneln!

Vi ser ljuset i tunneln!

Läs mer

Vegabloggen december – februari 2017

En milstolpe i projektet!

Vintern har varit förhållandevis produktionsvänlig och våren är på antågande.

Vi har haft en något lugnare period för våra egna arbeten men istället har våra hjälpande underentreprenörer kört på.

Träbron i norr som skall lyftas ut över spåren i bergskärningen har fraktats hit från Moelvens fabrik i Töreboda i delar och sedan byggts ihop på plats. En mobilkran har etablerats för själva lyftet. Kranen är en ”800 tonnare” från Jinerts kran (”800 tonnare” benämns en kran som har en lyftkapacitet på 800 ton närmast kranen).  Fackverkskranen används för de riktigt tunga och höga lyften, främst inom den tunga industrin, infrastrukturen samt vid vindkraftsmontage.

Logistiken har varit utmanande och mycket samordning har krävts, framförallt för att infrastrukturen i området ständigt byggs om och vi har haft svårigheter med hur vi ska få de tunga transporterna på plats.

Allt är förberett inför lyftet av bron som genomförs den 25.e Mars mellan klockan 08:00 – 12.00.

Etapp 1 av bron över bussgatan är gjuten och klar. Det är trångt och bökigt men våra skickliga yrkesarbetare har löst produktionssvårigheterna med bravur.

Stationsbyggnaden pågår i form av bottenplattan (etapp 1). Jobben går framåt och vi har som mål att gjuta bottenplattan innan trafiken flyttas. Det är otroligt mycket kanalisationer som skall med i bottenplattan och det ställer stora krav på att allt görs rätt i rätt ordning. Mark och VA ”hängslas” p.g.a. den dåliga marken.

Spårbron är grundlagd och rälsen monterad och även den är förberedd för trafikpåsläpp.

Spårbyggnationen och kanalisationen har SBB och Elektrotjänst hjälpt oss med och arbetet går bra, vi är väldigt tacksamma för den milda vintern. Förbigångspår och provisoriskt nerspår är i princip klara.

Inkopplingsmöten med fokus på de helger när vi kopplar in spåren (vecka 12 0ch 14) sätter oss under prövning: Dokumentation och besiktningar, GOP, BIS, FOMUL, BATMAN, Starttillstånd, Ibruktagning spår, Ibruktagning signal o.s.v. Ja, det går att göra listan lång i hanteringen av spårflytt i totalentreprenad.

Dessa helger kräver också planering och bemanning då vi kommer att jobba oavbrutet i 56 timmar eftersom att tåget stängs av och ersätts med busstrafik. Med detta har vi nått en stor milstolpe för projektet och sedan drar markarbetena på östra sidan igång med full kraft.

Vega kran Vega inkoppling av spår 12 14 Vega brolyft

Läs mer

Vegabloggen september-november 2016

En period med flyt i produktionen!

Under hösten har det varit väldigt bra väder för oss anläggare – lite nederbörd och i övrigt bra väderförhållanden.

Landfästena för Träbron i norr är klara. Arbeten med markförstärkning pågår för uppställningsplatsen för den kran som ska lyfta träbron. Detta arbete vill vi ha klart innan vintern då lyftet skall ske under vecka 12 nästa år.

Bron över Bussgatan var planerad att gjutas den 10 november men på grund av den snösmocka som vi bjöds på i Stockholm fick vi ställa in gjutningen och skjuta på den till den 15 november. Arbetena har gått bra, med spännlistor för spännarmering och risken för spjälkning runt trumpeter utredd, är bron färdig för att gjutas.

Spårbron över södra gc-tunneln är på plats. Montaget har gått bra och nu är det räcken och landgångar som skall monteras för att sedan besiktigas. Allt blir färdigställt inför trafikflytten.

Spårbyggnationen för provisoriskt ”nerspår” och ett ”förbigångspår” pågår med ett litet avbrott för den stora snömängd som kommit, denna förväntas dock smälta bort inom kort. Eftersom vi får spår mellan etableringen och där vi ska arbeta med stationsbygget så gäller det att vi tänker till och försöker få med kanalisationer och framtida gångpassager. I övrigt är det mycket förberedelser nu och framöver inför de två helgerna i vecka 12 och 14 under 2017 när vi ska koppla om spåren.

Vega november Vegabloggen november Vegbloggen sep nov rör

Läs mer

Vegabloggen juli-augusti 2016

Alla sommarens arbeten har gått bra: våra inplanerade arbeten blev utförda och pendeltåget gick igång som planerat den 8:e augusti. Juli månad toppade bemanningskurvan hittills i år eftersom vi då behövde extra resurser inför inkopplingen, och med minsta marginal lyckades vi lösa det.

Den norra bergschakten är avklarad och arbetena med förstärkning av berget samt dränering och kontaktledningsfundament pågår. Vi jobbar även med landfästen till träbron som går i norra bergschakten, upplagsytor samt ytor för byggnation av själva träbron. Där behövs dessutom en yta enbart för kranuppställning – träbron byggs nämligen färdig på en upplagsyta för att sedan lyftas på plats vid en kortare helgavstängning. Till det krävs en mobilkran med lyftkapacitet på 500 ton!

Vidare pågår broarbetena vid den planerade stationen. Landfästena är redan gjutna och klara, likaså pelare för mellanstöden. Broöverbyggnadens form växer fram och nu planerar vi för gjutning av brons farbana i november.

Arbetena med gång- och cykeltunneln har fungerat enligt planerna och montage av spårbron är planerad i september.

Vegabron med Kenneth E i spetsen gjorde en heroisk insats – med mycket små marginaler lyckades vi, trots många förändringar under resans gång, knyta ihop produktionssäcken och slutföra arbetena i tid.

Hösten är nu i antågande och efter alla sommararbeten och förskjutna semestrar är det först nu i september som vi har fått tillbaka hela organisationen, vilket är positivt för projektet!

Läs mer

Vegabloggen maj-juni 2016

Utmaningarna fortsätter! Sommarens arbeten under trafikavstängningen har planerats in i minsta detalj, långa skift och helgarbeten ska säkerställa att tågtrafiken kan rulla igen den 8:e augusti.

Vi har nu fått ner våra 4 stycken 30 meter djupa ø 800 mm RD-pålar som skall fungera som mellanstöd till en av järnvägsbroarna, vilket känns som en liten seger. Broarbeten till järnvägsbron rullar på och formsättningen har varit en utmaning för våra yrkesarbetare som gör ett fantastiskt jobb – landfästena med bottenplattor, frontmur och pelare består av närmare 500 m³ betong per landfäste! Vi hoppas vara i mål med detta i augusti för att sedan kunna fokusera på farbanan.

I dag, den 30:e juni, har vi smugit igång bergschakten och skjutit de två första salvorna nära spår, berget är uppborrat och förförstärkt inför måndag då vi ska spränga berg samtidigt som vi plockar de räls och slipers på spåret som inte går att skydda under bergschakten.

I andra änden av projektet skall vi ta bort spår och slipers, schakta och borra RD-pålar för ok-balk till spårbro, betongpåla för gång-/cykelbrons bottenplatta samt sponta för att kunna schakta under grundvattennivå. Allt detta på tre veckor för att hinna återställa inför passager på spår från den 27 juli samt för att det ska vara helt återställt till trafikpåsläppet den 8 augusti.

Vi har även dragit igång Vegabron, ett jobb åt Haninge Kommun i vårt Bas U-område. Vegabron är en vägbro över spår som skall bytas på 4 veckor. För att klara det går jobbet dygnet runt vilket ställer höga krav på våra medarbetare.

Utöver det har vi nyligen haft en delslutbesiktning på Vega KC-entreprenad åt Haninge Kommun, en entreprenad där vi slutbesiktade den större etappen utan anmärkning vilket känns väldigt bra.

Med anledning av våra sommararbeten så har det krävts en del pusslande med semesterplaneringen för att få ihop allting på bästa möjliga sätt.

Med detta vill vi önska alla en Glad Sommar!

”Team Vega”

Läs mer

Vegabloggen mars-april 2016

Efter årsskiftet har det varit stor fokus på att få huvudsponten för järnvägsbron och del av stationshuset på plats, vi har haft stora utmaningar med block i spontlinjen samt att banvallen varit instabil vilket påverkat rälslägen. I dagsläget är huvudspont, spontlådor och betongpålning på plats och vi ser en ljusare tid till mötes då vi börjar med landfästena till järnvägsbron.

Mellanstöden ska utföras som borrade stålpålar, 4 st per bro ø 800 mm, och ska strax börja borras av vår underentreprenör Zublin. De blir 25-35 meter långa lite beroende på när vi hittar fast berg. Metoden vi använder är ett relativt nytt finskt system som kallas ”spiral flush system” vilket ska göra borrning med luft säkrare – eftersom vi har ett lerlager över hela arbetsområdet som håller nere grundvattnet är det viktigt att det inte trycks utanför röret och påverkar risken för bottenupptryckningen.

Bergschakten i norr planeras för fullt och skall utföras under tågavstängningen v 27-v 31. Även andra tågtrafikpåverkande arbeten skall ske under denna period såsom pålning, spont för gång- och cykelporten samt perrongarbeten i form av vinkelelement.

Vi ser fram emot ljusare och varmare dagar vilket hjälper oss framåt!

Läs mer

Vega, en pendelstation för tusentals resenärer

Haninge kommun planerar för 10 000 nya invånare i den nya stadsdelen Vega belägen mellan Länna och Handen, söder om Stockholm. Ett led i planeringen av den nya stadsdelen är en fungerande kollektivtrafik. En ny pendeltågsstation på Nynäsbanan var en utgångspunkt för detta. SVEAB fick i uppdrag att genomföra arbetet kring den nya pendelstationen. Projektet är samfinansierat av Trafikverket, Haninge kommun och SL. Byggherre för objektet är Trafikverket och arbetet är just nu i full gång.

I arbetet ingår utförandet av en ny pendeltågsstation med mittplattform. Järnvägen passerar genom Vega på hög bank och vid stationsområdet ska tågen gå på två separata järnvägsbroar så att en huvudgata och en bussgata kan passera under broarna.

Spårområdet vidgas så att en stationsbyggnad kan integreras mellan järnvägsbroarna. Stationsbyggnaden uppförs i två plan med entréer från omgivande torg i markplan och angöring till plattformen i ett övre plan via trappor, rulltrappor och hiss. Ljudet från tågen dämpas med bullerskyddsskärmar på båda sidor om spårområdet.

För att få en trygg och säker väg till de boende i området, byggs en gc-bro över järnvägen i norr som ska förbinda befintliga bostadsområden. I norr byggs också en serviceväg till plattformen. I söder byggs en järnvägsbro över en ny gc-väg som ska förbinda den nya bebyggelsen.

SVEAB kommer också att sköta uppbyggnad för torg, parkering och gator i anslutning till stationen. Arbetet förbereds just nu så att endast viss överbyggnad och finplanering återstår. På norra sidan om torget uppförs stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan torg och parkeringar. Längs med spåren på både västra och östra sidan ska kör- och gångbaneytor markförstärkas med KC-pelare. Entreprenaden omfattar både att projektera bygghandlingar utifrån förfrågningsunderlaget och att bygga anläggningen.

De stora utmaningarna är bland annat att arbeten runt och nära spår varit väldigt utmanande då banvallen inte står still utan får rörelser som påverkar produktionen.

Läs mer