Aktieägarna i Sveab Holding AB (publ.), org. nr 556779-8912, kallas härmed till extra bolagsstämma, måndagen den 12 december 2022 kl. 9.30, i SVEAB Anläggning AB:s lokaler på Gustav III:s Boulevard 54 i Solna. Klicka här för fullständig kallelse.