Akalla-länken, en viktig del av Förbifart Stockholm

Arbetet kring Förbifart Stockholm har varit omfattande och haft många delprojekt. Ett av dem är arbetet kring Trafikplats Akalla där ledningar och vägar behövde läggas om för att göra plats för bygget. SVEAB fick förtroende av Trafikverket att bygga en tillfällig väg, där Akallalänken ansluter till Hanstavägen. I arbetet ingick nybyggnation av väg samt omläggningar av vatten, el och fiber för att möjliggöra starten av norra delen av Förbifart Stockholm. Entreprenaden omfattade många tekniska byggdelar som kalkstabilisering, påldäck och lättfyllnad för att klara den svåra geotekniska miljön.

Det stora projektet omfattade ca 600 meter ny trefilig väg samt 500 meter cykel- och gångbana tillsammans med omläggningen av en 230 meter lång 1000 mm vattenledning samt omläggningar av högspänning och fiberinfrastruktur.

Eftersom vägar och vattenledningar byggdes på en gammal sjöbotten, ställdes stora krav på utförandet, berättar platschef Magnus Fernström. Detta projekt var utmanande med en väldigt svår geoteknik, vilket gjorde det till ännu ett spännande och utmanande arbete.