Kvarteret Brevlådan, ett helt nytt bostadsområde

I takt med att Stockholm växer behövs fler bostäder och nya trafiklösningar. Svedmyra i Stockholms söderord är ett område som kommer att förtätas med fler bostäder under de kommande åren. SVEAB fick i förtroende av Exploateringskontoret att skapa en rad nya förändringar i området.

En del av arbetet inkluderade nya ledningsdragningar av VA, fjärrvärme, el och opto för nya flerbostadshus. Även ombyggnad av befintlig väg med GC-banor på båda sidor. Rivning och flytt av väg samt breddning av vägen i nytt läge.

Arbetet kring det nya bostadsområdet omfattade även större byggen som en ny rondell med planteringar samt nytt torg med diabas granitmurar och granitstenshällar.
Planteringar uppfördes även för att pryda de nya GC-vägarna.

Den största utmaningen i entreprenaden låg i att få framkomlighet för fordonstrafik och gående att fungera under hela byggtiden på en vältrafikerad väg, berättar platschef Anderas Myrin. En annan stor utmaning var samordningen med de olika ledningsägarna och dess entreprenörer. Även samordningen med väghållare, kollektivtrafik och förskolan som ligger i området.