Ulriksdal, ett utvecklingsområde i Solna

Ett nytt bostadsområde håller på att växa fram i Solna. Mellan norra stambanan och Uppsalavägen planeras en ny stadsdel med ca 1 500 bostäder och 125 000 m² lokaler. Området kommer att innehålla olika sorters bostäder i flerbostadshus och stadsradhus.
SVEAB blev tillfrågade av Solna Stad att utföra utbyggnad av allmän gatumark i anslutning till exploateringsområdet.

Arbetet innefattade grundförstärkning av mark, utbyggnad av allmänna gator med tillhörande belysning, VA-ledningar och framdragning av kanalisation till andra nätägare, bland andra Norrenergi och Skanova. Som del av planen att få ett livligt nytt bostadsområde, byggdes även ett torg i anslutning till Ulriksdal station.

Då arbetsområdet låg i anslutning till en förskola och andra ytor där människor rörde sig, krävdes att byggarbetsplatsen anpassade sig efter de gående. Vi behövde lägga mycket kraft vid avstängning och säkerheten, berättar platschef Fredrik Hammarin.

En annan utmaning var att vi samarbetade parallellt med två olika avdelningar inom PEAB; väg och hus. PEAB hade även inflyttning i bostadshus på arbetsområdet under projektets byggtid vilket gjorde projektet otroligt känsligt ur tidsperspektiv men även ur säkerhetssynpunkt då de inflyttade personerna ska kunna röra sig riskfritt kring husen.