Breddning av väg 222 gav mindre köer och smidigare körupplevelse

Eftersom väg 222 är hårt trafikerad, speciellt under sommaren då många sommargäster besöker Värmdö, fick SVEAB i uppdrag av Trafikverket att utföra en breddning av en strecka på fem kilometer med tre meter.

Arbetet har skapat möjlighet till dubbla filer i bägge färdriktningarna mellan Farstabron och Mölnvik, mot tidigare två plus en. Vägsträckan inkluderar fyra broar vilka även de har breddats med tre meter. Vägsträckan har även kompletterats med belysning och barriärelement av betong istället för ett tidigare vajerräcke.

Något som komplicerade arbetets gång var den intensiva trafiken under rusningstid, samt att de första konstruktionsritningarna på broarna inte godkändes i tid, förklarar platschef Urban Lundberg. Detta innebar stora förseningar i samband med framtagandet av nya ritningar. Dock blev resultatet mycket positivt med minskade köer och en enklare framkomlighet för bilisterna.

Läs mer

Kvarteret Brevlådan, ett helt nytt bostadsområde

I takt med att Stockholm växer behövs fler bostäder och nya trafiklösningar. Svedmyra i Stockholms söderord är ett område som kommer att förtätas med fler bostäder under de kommande åren. SVEAB fick i förtroende av Exploateringskontoret att skapa en rad nya förändringar i området.

En del av arbetet inkluderade nya ledningsdragningar av VA, fjärrvärme, el och opto för nya flerbostadshus. Även ombyggnad av befintlig väg med GC-banor på båda sidor. Rivning och flytt av väg samt breddning av vägen i nytt läge.

Arbetet kring det nya bostadsområdet omfattade även större byggen som en ny rondell med planteringar samt nytt torg med diabas granitmurar och granitstenshällar.
Planteringar uppfördes även för att pryda de nya GC-vägarna.

Den största utmaningen i entreprenaden låg i att få framkomlighet för fordonstrafik och gående att fungera under hela byggtiden på en vältrafikerad väg, berättar platschef Anderas Myrin. En annan stor utmaning var samordningen med de olika ledningsägarna och dess entreprenörer. Även samordningen med väghållare, kollektivtrafik och förskolan som ligger i området.

Läs mer

Bergshamra – en utökad VA-verksamhet

När Norrtälje Kommun beslutade sig för att utöka det kommunala VA-verksamhetsområdet i Bergshamra, hamnade arbetet kring utbyggnaden hos SVEAB.

Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp i hela området. Projektet är utfört i utökad samverkan totalentreprenad med riktpris och incitament genom att parter från beställaren, entreprenören och konsulter arbetat ihop.

Samarbetet har gått smidigt och effektivt genom att alla parter tagit tillvara på varandras erfarenhet och kontaktnät. En fungerande daglig kommunikation har bidragit till snabba beslutsvägar som varit effektiva för projektet i tid och kostnader, berättar platschef Fredrik Almgren.

Teknikområden har varit stora överföringsledningar för vatten och avlopp. 5 pumpstationer i svår miljö med spont intill trafikerad väg. Ledningslängden har varit ca 6 km med dimensioner på ledningar från 110 mm – 500 mm. Vatten och avlopp har även byggts ut till ett område av 22 fastigheter. Hammarborrning och styrdborrning har utförts vid flertalet tillfällen för att gå under trafikverkets vägar.

Ett stort fokus under projektets gång har varit att skapa delaktighet i hela projektorganisationen, vilket fick ett positivt utfall.

Läs mer

Rinkebystråket, en ny levande plats med butiker och restauranger

Arbetet kring att omvandla Rinkebys infartsgata till ett nytt och mångsidigt handelsstråk startade med Familjebostäders plan att anlägga butiker längs nya gångbanor. SVEAB fick i uppdrag av Exploateringskontoret och Familjebostäder att upprusta och bygga om det idag trafikseparerade stråket till en stadsgata. I entreprenaden ingår markarbeten på kvartersmark såsom schakter, ledningar och kapilärbrytande lager.

Ombyggnaden av Rinkebystråket omfattar cirka 400 meter gata, 150 meter torg samt grunder för 12 stycken butikshus. Syftet med ombyggnaden av Rinkebystråket har varit att skapa ett levande centrum av den idag trafikseparerade infarten till Rinkeby Centrum.

Detta projekt har varit oerhört komplicerat, förklarar platschef Fredrik Hammarin, eftersom arbetet haft två beställare samtidigt. SVEAB har haft samordningsansvaret för bygget då de två huvudentreprenörerna arbetat parallellt.

Läs mer

Ulriksdal, ett utvecklingsområde i Solna

Ett nytt bostadsområde håller på att växa fram i Solna. Mellan norra stambanan och Uppsalavägen planeras en ny stadsdel med ca 1 500 bostäder och 125 000 m² lokaler. Området kommer att innehålla olika sorters bostäder i flerbostadshus och stadsradhus.
SVEAB blev tillfrågade av Solna Stad att utföra utbyggnad av allmän gatumark i anslutning till exploateringsområdet.

Arbetet innefattade grundförstärkning av mark, utbyggnad av allmänna gator med tillhörande belysning, VA-ledningar och framdragning av kanalisation till andra nätägare, bland andra Norrenergi och Skanova. Som del av planen att få ett livligt nytt bostadsområde, byggdes även ett torg i anslutning till Ulriksdal station.

Då arbetsområdet låg i anslutning till en förskola och andra ytor där människor rörde sig, krävdes att byggarbetsplatsen anpassade sig efter de gående. Vi behövde lägga mycket kraft vid avstängning och säkerheten, berättar platschef Fredrik Hammarin.

En annan utmaning var att vi samarbetade parallellt med två olika avdelningar inom PEAB; väg och hus. PEAB hade även inflyttning i bostadshus på arbetsområdet under projektets byggtid vilket gjorde projektet otroligt känsligt ur tidsperspektiv men även ur säkerhetssynpunkt då de inflyttade personerna ska kunna röra sig riskfritt kring husen.

Läs mer
Före

Akalla-länken, en viktig del av Förbifart Stockholm

Arbetet kring Förbifart Stockholm har varit omfattande och haft många delprojekt. Ett av dem är arbetet kring Trafikplats Akalla där ledningar och vägar behövde läggas om för att göra plats för bygget. SVEAB fick förtroende av Trafikverket att bygga en tillfällig väg, där Akallalänken ansluter till Hanstavägen. I arbetet ingick nybyggnation av väg samt omläggningar av vatten, el och fiber för att möjliggöra starten av norra delen av Förbifart Stockholm. Entreprenaden omfattade många tekniska byggdelar som kalkstabilisering, påldäck och lättfyllnad för att klara den svåra geotekniska miljön.

Det stora projektet omfattade ca 600 meter ny trefilig väg samt 500 meter cykel- och gångbana tillsammans med omläggningen av en 230 meter lång 1000 mm vattenledning samt omläggningar av högspänning och fiberinfrastruktur.

Eftersom vägar och vattenledningar byggdes på en gammal sjöbotten, ställdes stora krav på utförandet, berättar platschef Magnus Fernström. Detta projekt var utmanande med en väldigt svår geoteknik, vilket gjorde det till ännu ett spännande och utmanande arbete.

Läs mer

Norra Stationsgatan

SVEAB löser komplicerade jobb på Europas största byggarbetsplats!

Fram till 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden; Hagastaden. Motorväg och järnväg ska överdäckas och här ska byggas 5 000 nya bostäder och 36 000 arbetsplatser. Genom den nya stadsdelen länkas Stockholm samman med Solna och nya Karolinska.

Beställare för SVEABs arbeten på Norra Station är Exploaterings-kontoret i Stockholms kommun och uppdragen består av VA-arbeten, markarbeten, betongkonstruktioner samt rivning av gammalt brofäste.

Läs mer