ALEX-Pilotprojekt

Byte av vägskyddsanläggningar i pilotprojekt för Trafikverket

Trafikverket har omkring 6 500 plankorsningar över hela Sverige. Av dessa har 2 770 aktiva skydd med bommar, ljud- och ljussignaler. Inom Trafikverket kallas de för vägskyddsanläggningar. Dessa ska nu stegvis bytas ut från dagens reläbaserade teknik till digital teknik kallad Alex, Automatic Level Crossing.

Åtta plankors­ningar ingår i pilotprojektet varav SVEAB Järnväg utför två av dem. I projektet ingår att riva och ersätta den gamla anlägg­ningen med ny teknik vilket kräver omfattande planering och kompetens inom arbete i spårmiljö då spåren är i drift under projektens gång.

Läs mer

Förbättrad framkomlighet och hastighetshöjning mellan Sandhem och Nässjö

Vid nio stationer mellan Sandhem och Nässjö förbättrar vi nu framkomligheten och möjliggör för hastighetshöjning

Trafikverket har tagit fram förslag för att kunna höja kapacitet på Jönköpingsbanan och på så sätt även minska restiderna. Detta genomförs genom att bygga om vissa plankorsningar, hastighetshöjande åtgärder samt möjliggörande för två tåg att köra in samtidigt på stationerna.

Vår huvudsakliga uppgift i projekten är att schakta för att lägga i kablar, sätta nya kabel­brunnar och kabelrör.

Läs mer