Haninge kommun planerar för 10 000 nya invånare i den nya stadsdelen Vega belägen mellan Länna och Handen, söder om Stockholm. Ett led i planeringen av den nya stadsdelen är en fungerande kollektivtrafik. En ny pendeltågsstation på Nynäsbanan var en utgångspunkt för detta. SVEAB fick i uppdrag att genomföra arbetet kring den nya pendelstationen. Projektet är samfinansierat av Trafikverket, Haninge kommun och SL. Byggherre för objektet är Trafikverket och arbetet är just nu i full gång.

I arbetet ingår utförandet av en ny pendeltågsstation med mittplattform. Järnvägen passerar genom Vega på hög bank och vid stationsområdet ska tågen gå på två separata järnvägsbroar så att en huvudgata och en bussgata kan passera under broarna.

Spårområdet vidgas så att en stationsbyggnad kan integreras mellan järnvägsbroarna. Stationsbyggnaden uppförs i två plan med entréer från omgivande torg i markplan och angöring till plattformen i ett övre plan via trappor, rulltrappor och hiss. Ljudet från tågen dämpas med bullerskyddsskärmar på båda sidor om spårområdet.

För att få en trygg och säker väg till de boende i området, byggs en gc-bro över järnvägen i norr som ska förbinda befintliga bostadsområden. I norr byggs också en serviceväg till plattformen. I söder byggs en järnvägsbro över en ny gc-väg som ska förbinda den nya bebyggelsen.

SVEAB kommer också att sköta uppbyggnad för torg, parkering och gator i anslutning till stationen. Arbetet förbereds just nu så att endast viss överbyggnad och finplanering återstår. På norra sidan om torget uppförs stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan torg och parkeringar. Längs med spåren på både västra och östra sidan ska kör- och gångbaneytor markförstärkas med KC-pelare. Entreprenaden omfattar både att projektera bygghandlingar utifrån förfrågningsunderlaget och att bygga anläggningen.

De stora utmaningarna är bland annat att arbeten runt och nära spår varit väldigt utmanande då banvallen inte står still utan får rörelser som påverkar produktionen.