Julruschen

Hösten är som brukligt mycket bra sett med produktionsögon, t.ex. är det inga röda- eller klämdagar som påverkar veckorna.

Vi har haft ett helt ok väder men viss påverkan av höstregnen har varit ofrånkomliga då vi arbetar i och under grundvattennivån. Vi har dessutom påverkats av yttre byggnation då dagvattensystemen är under uppbyggnad i det närliggande nyexploateringen och har skapat en del utmaningar för oss. Det är inte alltid glada dagar.

Plattformsarbete har pågått under hösten, där projekteringen har justerats, jordningar har utretts – att något som kan tyckas enkelt ska vara så komplicerat.

Det mesta som är planerat för östra sidan av plattformen har genomförts. Fundamenten för plattformstaket är gjutna och återfyllningen är gjord i så stor utsträckning som det går. Det som kvarstår är anslutningarna mot stationshuset som kan ske först när vi gjutit klart östra järnvägsbron.

Västra sidan kommer utföras efter nästa spåromläggning som blir under vecka 16, 2018. För att kunna utföra arbetet som kräver schakt längs med u-spår behövs tider för att utföra arbetet utan pågående trafik så därför ansöker vi nu om enkelspårsdrift, men det är inte lätt att få godkända ansökningar av trafikledningen.

En milstolpe i projektet är nu att all grundläggning är klar! Att allt arbete med KC-pelare (markförstärkning till nya bansträckningen), RD-pålar (800 pelare till järnvägsbroarna) och bankpålning (för landfästen till broarna) är klart. Det är väldigt skönt att dessa bitar har fallit på plats och vi kan fokusera framåt.

Arbetet med stationshuset pågår för fullt. Vi har under hösten gjutit en plattrambro som befinner sig mittemellan de två järnvägsbroarna och blir en del av norra vägen samt rampen ut mot plattformen. Etapp 2 av 3 för bottenplattan är också utförd för att kunna påbörja stålstommen för stationshuset. Det har varit väldigt utmanande och utvecklande att arbeta med kanalinstallationerna i stationshuset samt plattrambron för att få allt på rätt plats.

För den framtida gångtunneln under spår har formsättning och armeringen under pågående trafik varit utmanande. Det är trångt och svårt att montera armeringen på ett ur arbetsmiljömässigt bra sätt men detta har våra medarbetare löst på ett exemplariskt sätt! Trots att det varit regnigt, ruskigt och kallt så har de hållit lågan uppe, varit positiva och med ett fantastiskt lagarbete utfört ett mycket bra arbete och löst monteringen, formsättningen och gjutningarna!

Väl mött Johan Lillsund