VI SKAPAR MÖTEN, MINSKAR KLYFTOR OCH FLYTTAR GRÄNSER.

Vi på SVEAB har ett viktigt uppdrag. Att öka säkerheten i samhället, skapa nya möjligheter och trygga alternativ genom infrastruktur.

Vi är en av Mälardalens ledande anläggningsentreprenörer, och kan tack vare vår regionala närvaro ta både komplicerade projekt och stora samverkansprojekt.

Vi besitter specifik kompetens för kompletta entreprenader inom grundläggning, infrastruktur och VA samt miljö-, konstbyggnad och markplanering i egen regi.
Andra exempel på våra uppdrag inom anläggning är betongarbeten, bergsprängning, schaktarbeten, trottoarer, vägar, rondeller och broar.

Vill du vara med och anlägga framtiden?

Gillar du frihet under ansvar? Vi är ett ungt, erfaret och sammansvetsat gäng där var och en av oss har stora möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter.

Läs mer här

Konstbyggnad

Byggande eller reparation av byggnad eller anläggning av typen bro, trafiktunnel, gångtunnel, stödmur, bullerskydd. Konstbyggnad är en term för särskilda större och mer konstmäs­siga byggnader vid väg- och vattenbyggnads­arbeten.

Mark- och VA-arbeten

Byggande och renovering av vatten och avlopp inklusive mark.

Väg

Byggande och reparation av vägar.

Exploatering

Byggande i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten samt komplicerade betongarbeten. Detta i tidigt skede för att till exempel fastighetsägare/markägare skall bereda mark eller likvärdigt till framtida bebyggelse.