Archives for Nyheter

Nyfiken på SVEAB?

Klicka på bilden nedan för att läsa mer om vilka vi är och hur vi jobbar med att anlägga framtiden.

Läs mer

Årstabloggen: En vattenfylld utmaning

På Årstafältet fortlöper de stora ledningsjobben med spontning, schakt och rörläggning. Vi arbetar huvudsakligen med en ny stor kulvertledning som ska ersätta den befintliga ledningen som korsar Årstafältet och som byggdes mellan 1925 och 1927. Innan den nya kopplas in går spill- och dagvatten via temporära ledningar så en stor del av arbetet just nu innebär att leda om gamla ledningar för att fortsätta hålla allt i drift. Just nu är vi ett tjugotal yrkesarbetare som är ute och arbetar med allt och det kommer att bli ännu fler under hösten.

I slutet av maj fick vi en ny utmaning i projektet då det kom exceptionellt mycket nederbörd. Regnet ledde till att pågående schakt med spont vattenfylldes då ledningarna som stod öppna svämmande över. Detta resulterade i stillestånd ett par dagar då vi behövde pumpa och slamsuga allt från vatten. Men utöver det klarade vi regnet väl tack vare en bra förberedelse där vi bl.a. stärkte upp den befintliga kombiledningen genom att göra en motgjutning och montera stålbalkar som stöd.

Nu går vi mot semestertider och projektet stänger helt vecka 29–32, framför allt för att bespara boende i området damm och buller under semesterveckorna. Samtidigt har det fördelen för oss att vi alla kan gå på ledighet utan att någon behöver täcka upp för någon annan, så det är en bra lösning för alla parter. Vi ser fram emot semester för att sedan med nya krafter komma tillbaka och ta oss an en spännande höst på Årstafältet.

Form och armering för brofundament i nya dammen.

Betongrör med dimensionen 2000 mm. Form monterad för undergjutning.

Läs mer

Årstabloggen: Ett lyckat brolyft

Här kommer en statusuppdatering från Årstafältet. Gjutning av betongplattor för dammarna som pågick under hela hösten har varit pausade sen i vintras men vi är i full gång med annat! Sen årsskiftet är vi återigen igång med VA-arbetena och just nu pågår rörläggning på fem fronter i projektet. Vi anlägger en stor kulvert som ska fungera som en kombinerad spill- och dagvattenledning som kommer ersätta den befintliga ledningen från 1925 som idag korsar Årstafältet från öster till väster. Ledningen läggs på ca 5 meters djup inom en spontkonstruktion och där den är som störst är den hela 2m i diameter!

Utöver de stora VA-arbetena som pågår har vi även fått en av broarna på plats. Hösten 2019 demonterades en av de gamla broarna som förr korsade Valla å. Bron fraktades iväg på renovering och har nu åter monterats på plats. Den kommer framöver fungera som en av fyra blivande passager över den stora dammanläggningen. Planeringen inför lyftet av den 50 ton tunga bron pågick under flera månader med uträkningar och förarbeten. Det krävdes mycket funderingar och beräkningar av geotekniker för att lista ut hur vi kunde stå med mobilkranen som lyfte bron på plats. Den befintliga marken bestående av lera schaktades ur och fylldes upp med kross, stockmattor i flera lager placerades ut för stödbenen till mobilkranen. Själva lyftet genomfördes den 23:e februari och tog ungefär en förmiddag. Det krävdes bra precision för att bron skulle kunna pricka de 30 mm breda bulthålen i fundamentet, så det gäller att ha mätt rätt inför lyftet. Med många inblandade personer var det en spännande dag och tack vare god planering kunde vi summera dagen som väldigt lyckad och att bron till slut sitter på plats precis där den ska!

Läs mer

Årstabloggen: Äntligen gjutning!

Som vi skrev om i förra inlägget så arbetar vi med fyra olika dammar på Årstafältet. En hårdgjord fördamm, två mellandammar med betongbotten och en stor damm med naturlig lerbotten förstärkt med geonät och bergkross. I den stora dammen pågår fortfarande schakt för ett sätta permanent spont men i mellandammarna har det efter lång tid av hårt arbete äntligen blivit dags att gjuta de första bottenplattorna. Det har varit omfattande förberedande arbeten inför gjutningen. Vi har schaktat bort 90 000 m³ lera, installerat dragstag som förankrar betongplattan i berget och vi har förberett marken med voter för stag och armering.

Plattorna gjuts i 12x12m så nu till att börja med gjuter vi två plattor. Nästa vecka gjuts ytterligare två och när bottnarna är klara kommer vi ha gjutit hela 75 plattor!

Läs mer

Årstabloggen: Dammarna tar form

De stora arbetena för vatten och avlopp (VA) rullar på här på Årstafältet med schaktning, temporär spont och rörläggning.

Utöver VA-arbetet är det framförallt de stora dammarna vi håller på med och nu har formen på dessa börjat synas. Vi påbörjade schaktningen för dessa för något år sedan och nu börjar man få bilden av hur det kommer se ut när dessa är klara. Det är fyra dammar vi gör, en hårdgjord fördamm, två mellandammar med betongbotten en stor damm med naturlig lerbotten förstärkt med geonät och bergkross.

Just nu arbetar vi med en permanent spont som avgränsar huvuddammarna i nordost. Ovanpå sponten gjuter vi sen en krönbalk av betong där det sen blir ett trädäck som kommer utformas som en kajkant. I andra ändan av dammarna blir det en slänt för att kunna ta upp variationer i vattennivån. Där ska det planteras växter som trivs i den vattennära miljön och vid högvatten kommer slänten fungera som en översvämningsyta. Dammarnas funktion blir, förutom att skapa en trevlig parkmiljö, att rena det inkommande vattnet genom sedimentering innan det rinner vidare ut i Årstaviken. Om man slår ihop alla fyra dammarna är storleken på dem ca 17 000 kvm, så det är en del yta att arbeta med!

Slutprodukten av dessa får vi vänta med att se tills projektet är klart då vi släpper på vattnet men det är spännande att se hur de växer fram under tiden!

Läs mer

Årstabloggen: Ett nytt år på Årstafältet

Hej på er!

Just nu är vi i slutskedet för det stora arbete som pågått under hösten och vintern med schaktning för de kommande dammarna framför bostadsområdet som ska byggas här på Årstafältet. Vi schaktar ut ungefär 30 000 ton per månad och totalt har det blivit hela 180 000 ton. Det är med andra ord en hel del massor att hantera. Den befintliga dammen som vi skrivit om i tidigare inlägg kommer integreras som en del av de nya dammarna.

Utöver schaktarbetet är det även mycket arbeten med vatten och avlopp (VA) igång som våra anläggare på plats arbetar med. Vi lägger flera kilometer VA för det nya bostadsområdet där vi utgår från en stor avloppskulvert (2m i diameter). Från den kommer vi lägga avstick in i husen. När vi är klara kommer vi totalt ha lagt 14km VA-ledningar. För att kunna utföra dessa arbeten krävs stora spontkonstruktioner vilket i sig är ett stort arbetsmoment. Arbetet med VA kräver att vi även måste hantera gamla ledningar vilket blir en utmaning med omkopplingar och stora dimensioner. Vi löser det genom en noggrann planering och tydlig arbetsgång för hur det ska gå till på de olika ställena vi arbetar. Det krävs en del speciallösningar så det gäller att vara kreativ.

Arbetet på Årstafältet innebär även mycket betongjobb. Just nu pågår arbeten med platsgjutna       VA-brunnar och en tryckstegringsstation för att reglera trycket till ledningarna. Vi håller även på med att gjuta en krönbalk till den permanenta sponten som sätts för de nya dammarna. Nästa stora arbetsmoment vi beräknas sätta igång med under våren är att armera och gjuta plattorna till blivande dammbotten.

Det är ett stort projekt vi arbetar i och det är mycket samma typer av arbete som pågår fast i stora skalor. Vi ser fram emot ett fortsatt år av arbete här på Årstafältet och steg för steg vara med och anlägga den nya stadsdelen.

Läs mer

Årstabloggen

Hej på er!

Sedan det senaste inlägget i våras har det hunnit hända mycket spännande saker här ute på Årstafältet.

Omledningen av Valla å är nu klar och dagvattnet leds runt i nya ledningar. Den befintliga dammen och ån är nu torrlagda.

Även markförstärkningen som vi påbörjade tidigt i projektet är så gott som klar. Nästan alla kalkcementpelare är installerade och överlast ligger på stora ytor.

Sen i våras pågår en jätteschakt för nya dammar där vi nu kommit ner några meter. Vi har sänkt grundvattennivåerna men trots det börjar bli riktigt blött och besvärligt. Samtidigt håller vi, i tätt samarbete med Keller, på med VA-arbeten på flera olika fronter inklusive bergschakt och temporär spont.

Vi har även börjat sätta permanent spont för de kommande dammarna. Där slår Keller spont medan vi kommer efter och gjuter krönbalk.

Under tiden som alla de stora arbetena med schakt och VA pågår gör vi även en lekpark åt bostadsrättsföreningen som ligger intill. Det är det som är kul med ett projekt som det här – det finns så många olika spännande delar och moment.

Nästa vecka står lyftning av en befintlig bro på schemat. Den skickas sen iväg på renovering och kommer senare att återmonteras på ett nytt ställe i den nya parken.

Läs mer

Årstabloggen: Valladammen och Valla å

Tvärs genom vårt arbetsområde på Årstafältet rinner Valla å. Vattendraget har funnits i hundratals år och mynnar idag ut i Valladammen, en större dagvattendamm som anlagts i modern tid av Stockholm vatten. Dammen har som funktion att magasinera och rena det dagvatten som rinner in österifrån innan det via dammens utlopp rinner vidare ut i Årstaviken.

I vår entreprenad ska vi anlägga fyra nya dammar och tre broar på platsen där ån och dammen idag ligger. Första steget för att komma igång med dessa arbeten är alltså att torrlägga de befintliga vattendragen. För att kunna göra det måste vi ta hand om det vatten som rinner in österifrån. Planen är att leda runt vattenmassorna. Vi anlägger först en större pumpgrop där vattnet samlas upp. Tre pumpar med en sammanlagd kapacitet på 600 liter i sekunden pumpar sen vattnet ca 1 km runt till andra änden av arbetsområdet där vi anlägger en sedimenteringsbassäng. Från bassängen leds sen vattnet vidare till det befintliga ledningsnätet och vidare ut i Årstaviken. Så de närmaste veckorna kommer vi lägga ca 2000 m rör för att leda om Valla å och ge plats åt våra kommande arbeten.

Läs mer

Vegabloggen november-februari: Himmel eller helvete

Vintern kom även i år.

Snö och kyla är arbetsmässigt en av våra största utmaningar – framkomligheten på bygget blir sämre, det blir kallt, gångvägar mellan bodar och bilar blir hala, halktillbuden ökar, maskiner blir svårstartade, transporter med material blir försenade – men ändå helt underbart.

Arbetena pågår med enorm frenesi, vi utmanas dagligen när vi knyter ihop del för del. Alla är lösningsorienterade och vill, vi är många som levt med detta projekt i flera år och ställts inför många utmaningar.

Nu är stationen är på plats, grundläggningarna är klara och vi har en stabil konstruktion. Att bygga något idag innebär så mycket mera än man kan tro. Tekniken som skall in i stationshuset, det finns installationer i alla små utrymmen, projektering, styrning, produktion… Det är svårt att föreställa sig för gemene man.

I denna vinterperiod pågår även finplaneringsarbetena runt stationen. Granithällarna som ska på plats är enormt tunga och eftersom det är vinter krävs stora resurser i att värma och täcka av för att kunna utföra arbetet.

Det liknar mer och mer en station för varje dag som går.

Här nedan en liten glimt på konstverket ni kommer mötas av när ni kommer hem till Vega.

En av de utmaningar vi har kvar är att plattformen idag saknar belysningsmaster. Jobbet med att resa stolparna på plattformen måste utföras på natten med strömmen avstängd på järnvägsanläggningen för att inte riskera några skador. Nu är vår leverantör av masterna är försenad och när leveransen inte sker enligt utlovat måste vi planera nya nattider vilket inte alltid är helt lätt.

Vi har glädjande även i byggbranschen börjat se över jämställdheten. Underbart att se våra nya skyltar.

Vid pennan,

Projektchef Johan Lillsund

Läs mer

Vegabloggen juli-oktober: Pulsen höjs

Juli = Semester

De flesta av oss fick uppleva ett av Sveriges bästa sommarväder någonsin där sol och bad dominerade sysselsättningen.

Alla var dock inte lediga, vår markavdelning jobbade på med ytorna runt stationen då juli var en period med hyfsad framkomlighet. Samtidigt pågick även arbeten med stationshuset för att hinna med byggnationen.

Augusti-oktober: En intensiv period

Träbron i norra delen av arbetsområdet är öppnad för trafik av Haninge kommun. Detta är uppskattat av boende i närheten då de återigen har en överfart över järnvägen, något de inte haft sedan den gamla ”häst”-trumman under spåret revs.

Plattformens detaljer växer fram med reklamfundament, plattformskurer, sittbänkar, belysningsfundament och kanalisationer. Det är mycket förberedelse inför att ytan mellan kantelementen ska asfalteras. En fråga vi funderar över är hur vi ska få in asfalten mellan spåren. Det är svårt att få godkänt att utföra detta arbete eftersom vi inte får vara trafikpåverkande.   Vi får endast arbeta natt vilket gör utförandet och asfaltsleveranserna utmanande.

Stationshuset jobbas det på med, vi har många underentreprenörer som är på plats och hjälper oss. Takbyggnation, fasad, stomme, el, rör, vent, glas, målning, spärrkiosk, plattsättning, matta, brandskydd, ställning, rulltrappa, hiss… Ja ibland undrar vi själva hur alla får plats att jobba samtidigt men tiden är knapp och vi gör allt för att klara tidsplanen!

En annan utmaning som dyker upp i förhållande till tiden är när något som ska vara på ritningen av stationen av någon anledning inte kommer med. Detta leder till att det måste projekteras om och komma nya leveranser med det som saknas vilket är två saker som tar sin tid.

I gångtunneln som ligger i det södra arbetsområdet har vi gjutit klart ”tråget” västerut, skyddsasfalten är lagd, kantsten monterad och VA-rören klara. Det som kvarstår är kullerstenen i gångtunneln, asfalteringen samt konstutsmyckningen.

Planteringarna längs med banvallen börjar även de komma på plats, till största delen är det Potentilla (Ölandstok) som kommer växa på slänterna. En kokosmatta ligger som skydd för erosion och ogräs i slänten för planteringen.

Med detta sagt hoppas jag i nästa inlägga kunna återkomma och berätta att våra utmaningar är lösta!

Stationen växer fram, Vegastaden växer fram, och vi tror bestämt att detta kommer bli en väldigt fin plats att leva och bo på.

Väl mött,

Johan Lillsund

 

Läs mer

Årstabloggen augusti-oktober

Sedan förra inlägget har arbetet med att förstärka marken med kalkcementpelare fortlöpt och nu är 16 000 pelare av projektets totalt 50 000 satta.

Just nu pågår även förberedelser och planering inför de stora VA-arbetena. De förberedande arbetena har bland annat bestått av röjning och trädfällning samt undersökning och lokalisering av de befintliga ledningarna. Arbetet med anläggning är alltid lite spännande då man aldrig vet vad man hittar när man börjar gräva i marken. När vi lokaliserar de befintliga ledningarna hittar vi mycket vi inte är beredda på som till exempel dolda betongkulvertar. Då undersöker vi dem genom att schakta oss ner, ställa dit en spontkassett och borra ett hål i hjässan för att se vad det är för något. Så det blir spännande dagar!

Utöver detta pågår även miljöprovtagning över hela fältet där vi tar prover från 6-7 meter ner i marken för att bestämma vart de olika schaktmassorna ska köras för att sorteras rätt mijömässigt.

Näst på tur är som sagt VA-arbetena som drar igång i november och även betongarbetena som börjar vid årsskiftet. Så till nästa gång vi hörs är vi i gång med de ”stora” arbetena.

 

Läs mer

Ny avdelningschef till SVEAB Järnväg

SVEAB har rekryterat Johan Ahlqvist som ny Avdelningschef till SVEAB Järnväg. Johan kommer närmast från en roll som Distriktschef inom Skanskas Husverksamhet men har också, bland annat, varit Avdelningschef för Skanska Asfalt och Betong samt drivit eget entreprenadföretag. Med sin långa erfarenhet från branschen och i ledande positioner kommer han att tillföra mycket såväl inom SVEAB Järnväg som resten av SVEAB.

Anders Nord har, som Avdelningschef Järnväg, på ett förtjänstfullt sätt konsoliderat verksamheten och vi kan i dag återigen fokusera på tillväxt och utveckling. Anders kommer nu att återgå till att på heltid fokusera på att utveckla SVEABs KMA-arbete.

Johan börjar sin anställning den 20 november och vi hälsar honom varmt välkommen till SVEAB.

Läs mer

Vegabloggen April – Juni 2018

Inkoppling och totalavstängning

Vecka 16 i april och vecka 22 i juni väntades inkoppling av permanenta upp- och nerspår.

Återigen väntade två totalavstängningar och arbetet, som sker från fredag kväll till söndag morgon, planeras in i minsta detalj. Vi får inte så många tillfällen utan spårtrafik så det var många arbeten vi ville hinna med, viktigast var såklart att få BEST (Ban-, El-, Signal- och Tele) -arbetena utförda så de var prio ett.

Plattformens västra kantelement var tvunget att sättas utan spårtrafik då elementen sitter så pass nära kubbkanten att riskerna för sättningar är stora för att utföra arbetet under pågående trafik. På grund av att vårt provisoriska nerspår legat på det permanenta uppspåret har arbetet inte kunnat utföras tidigare.

Plattformens kantelement.

Plattformens kantelement.

Två andra arbeten vi utförde under den tågfria tiden var att:

  • Frischakta bullerplankets förlängning söderut. Bullerplanket längs med sträckan står nämligen på fundament och på södra sidan är det stora stenblock i banvallen så för att få ner fundamenten krävs att vi schaktar bort blocken och ersätter med kross.
  • Bygga en ställning runt stationen. Ställningen byggdes för att stationshuset skulle kunna ha en fortsatt framdrift.

Enda möjligheten att utföra båda dessa arbeten var under en totalavstängning.

Arbetet utfördes i skift med långa pass så vi ordnade med mat ut till arbetsplatsen så att produktionen kunde rulla på så bra som möjligt. Ju mer som kunde utföras under de tågfria tiderna, desto bättre.

Inkopplingsarbetet gick väldigt bra tack vare vår noggranna planering och uppföljningsmöten som hölls två gånger om dagen.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

I mitten växer stationshuset fram med upp och nerspår på varsin sida. Det provisoriska spåret syns till vänster.

Överlämning

Det första överlämnandet i projektet blir träbron i det norra arbetsområdet. Bron har några besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas och sedan lämnas den över till beställaren efter semestern.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Träbron är snart redo att lämnas över till beställaren.

Övriga arbeten

Stationsbroarna är färdigkonstruerade och nu är det beklädnad som gäller. Beklädnaden kommer vara en stenmodell med granit i olika former. Vi ska även utföra en utsmyckning på kantbalkarna där utsmyckningen, eller sockerbitarna som vi kallar dem, ska monteras och putsas under kantbalken.

De två stationsbroarna och mobilkran.

De två stationsbroarna och mobilkran.

Stationshusets stomme och tak är nu prioritet så vi kan bygga väggar och få ett tätt hus inför hösten. Många detaljer utreds och diskuteras under produktionen. SL, som skall äga huset, är ytterligare en part som måste vara delaktig i svaren så organisationen på beställarsidan breddas.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Vad är snyggast, en väl utförd tegelvägg eller undersidan av en platsgjuten trappa med brädform? Det är exempel på frågor som vi diskuterar med varandra.

Gångtunneln i söder är gjuten och klar men det är ett tråg som ska utföras efter inkoppling vecka 22. När vi tagit bort det provisoriska spåret kan det pålas och spontas för detta. Betongarbetena utförs efter semestern.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Gjutning av gångtunneln vars öppning syns till höger.

Pannkaka

Torsdagen 14:e Juni blev en dålig dag i Vega.

11 dagar efter inkoppling bränner en kontaktledning av och faller ner på I-räls vilket medför stora konsekvenser, bland annat för signalsystemen, och det blir ett tågstopp på tre dygn innan trafiken kan börja rulla igen. Som tur är blev det inte några personskador och utredning gällande orsaken pågår.

Under sommaren har vi fått ledigt och hämtat energi för att nu börja knyta ihop säcken.

Jag vill passa på att hylla mina medarbetare i Vega, de är fantastiska! Det är många utmaningar vi ställs inför som vi tillsammans löst och ingenting är omöjligt!

Det närmar sig invigning av stationen 2019.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

En del av gruppen fantastiska medarbetare i Vega.

Väl mött,

Projektchef Johan Lillsund

Läs mer

Årstabloggen juni – juli: Produktionsstart

Nu har arbetet ute på fältet dragit igång ordentligt! Byggvägar anläggs för att ta sig fram över grönytorna.

Vi har hittat en bra asfalterad yta för vår bodetablering på en del av gamla Årstalänken.

Arbetet med att jordförstärka området har också påbörjats. Årstafältets mark utgörs av gammal sjöbotten så speciella metoder krävs. Totalt ska 50 000 kalkcementpelare med en total längd på 600 000 m göra marken redo för gator och ledningsnät. Metoden innebär att man blandar upp den befintliga lösa jorden med ett torrt bindemedel av kalk och cement som sen utnyttjar vattnet i marken för att härda till en fastare jord. Efter installationen ska pelarna förbelastas med fyllningsmassor för att påskynda sättningsutvecklingen. Den här processen vill vi ha igång så fort som möjligt vilket innebär att vi kommer jobba på tre fronter under hela sommaren med just markförstärkningen. Övriga arbeten tar en paus och de flesta av oss går på semester och återkommer i augusti.

 

 

Läs mer

Årstabloggen kör igång: Byggstartsevent

Lördagen 180526 togs det första officiella spadtaget av stadens representant för den nya stadsdelen. Eller rättare sagt, ett symboliskt träd planterades av finansborgarrådet och tillsammans med ett antal byggherrar skottades gropen igen till orkesterns toner.
Jag, Edvard och Johan var på plats i ett av tälten och svarade på allmänhetens frågor om projektet.

För yngre intressenter fanns, förutom SVEAB-godis, en grävmaskin på plats så att de kunde börja förbereda sig för en framtida yrkeskarriär.

Vår bodetablering kommer inte att vara på plats förrän i början av juli så i dagsläget sitter vi till vardags ett litet gäng på vår etablering i Hagastaden och planerar inför byggstarten i juni.

/Jens, projektingenjör

Läs mer

Vegabloggen januari-mars 2018

Full gas

Ett nytt år har startat med en jätteinsats!

Vi har många styrda datum i projektet och några av dem är omöjliga att flytta på. Två utav dem är spåromläggningar i april, helgen vecka 16, och i juni, helgen vecka 22.

Projektet hade tappat tid på grund av att grundläggningen och framförallt pålningen för broarna hade förskjutits i tid eftersom den förväntade leran hade fullt med block i sig. Vi fick därför ta snabba beslut under mellandagarna för hur vi skulle nå färdigställande av järnvägsbron över bussgatan och det enda sättet var att öka på insatsen.

Vi jobbade tre helger på raken med start på trettonhelgen direkt efter nyår. Denna insats gjorde att vi tog oss på rätt sida av tidplanen och vi såg att vi kunde färdigställa östra järnvägsbron i tid och hinna med anslutande plattformsarbeten samt att BEST-arbeten (Ban-, El-, Signal- och Telearbeten) skulle få sina veckor innan inkopplingshelgen vecka 16.

Andra viktiga och tidigare planerade arbeten var inlyft av rulltrappan under vecka 7 och de moment som krävdes innan, såsom att bron över bussgatan var färdigställd och den delen var svåråtkomlig och har en tidskrävande konstruktion. Vi fick hjälp av medarbetare från andra arbetsplatser och det gjorde att vi klarade även denna tidspassning.

Den tredje bron, gångtunneln i söder, hade även den samma tidspress att bli klar inför inkopplingen vecka 16. Eftersom detta arbete sker i en spontlåda, under en spårbro med passerande pendeltågstrafik, var arbetet komplicerad med extremt mycket armering, trångt och svårt med lyfthjälp. Vi fick verkligen kämpa med utförandet och håller fortfarande på med bron då delar av den kommer färdigställas inför inkopplingen vecka 22 samt att ett anslutande tråg kan utföras i senare skede. Återfyllning och kompletterande VA-arbeten under denna period har inte heller varit lätt att utföra eftersom det varit svårt att komma åt och vädret varit utmanade men våra yrkesarbetare har gjorts mycket bra insatser!

Plattformsarbetet väntar på inkopplingen vecka 16. Efter inkopplingen kan vi gå vidare med kantelement på västra sidan. Nu har vi fått göra mindre anslutande delar samt kämpat på med kantplattor allt eftersom järnvägsbron över bussgatan har slutförts.

Västra sidan kommer nu att kunna utföras efter den nyligen genomförda spåromläggningen under vecka 16. Vi har ansökt om enkelspårsdrift för att kunna arbeta vidare med schakt längs med u-spår, vilket kräver tider utan pågående trafik. Det är dock inte lätt att få godkända ansökningar av trafikledningen och det har nu visat sig att vi inte fått de tider vi ansökt om och vi får helt enkelt planera efter de förutsättningarna vi får. I projektet finns det vissa tider som är givna av Trafikverket och sedan har vi möjlighet att ansöka om nattider och ibland få enkelspårsdrift för att förbättra arbetsmiljön med mindre risker samt öka produktiviteten. Det har dock varit svårt och vår upplevelse är det är väldigt lite flexibiliteten kopplat till ansökningarna.

Arbetet med stationshuset rullar på med utmaningar i att byggas mellan två järnvägsbroar och samtidigt ha förbipasserande pendeltågstrafik. Vilket kräver stor försiktighet och noggrannhet!

För att få ett lättare montage så lyftes rulltrappan in hel i stationshuset innan stomme och tak var monterat.

Våra underentreprenörer kämpar på och det är framförallt stombyggnad som pågår under Q1.

Väl mött   Johan Lillsund

 

 

Läs mer

Nytt projekt för SVEAB Järnväg!

Projektet är en tillgänglighetsanpassning av Mariestad C, ett mångsidigt projekt med flera olika delar där Trafikverket Väst är beställare. Stationen ska bli både bredare och längre samt få ett nytt ytskikt. SVEAB kommer bland annat att riva och bygga om plattformen, de två huvudspåren och ett stickspår. Anbudssumman är 23 364 292. Projektet börjar vecka 11 och SVEAB driver det med en platschef, en arbetsledare och sex yrkesarbetare på plats. Vecka 35 ska stationen vara klar för trafik med tåg och passagerare, så det blir en spännande vår och sommar för SVEAB Järnväg!

Läs mer

Vegabloggen oktober – december 2017

Julruschen

Hösten är som brukligt mycket bra sett med produktionsögon, t.ex. är det inga röda- eller klämdagar som påverkar veckorna.

Vi har haft ett helt ok väder men viss påverkan av höstregnen har varit ofrånkomliga då vi arbetar i och under grundvattennivån. Vi har dessutom påverkats av yttre byggnation då dagvattensystemen är under uppbyggnad i det närliggande nyexploateringen och har skapat en del utmaningar för oss. Det är inte alltid glada dagar.

Plattformsarbete har pågått under hösten, där projekteringen har justerats, jordningar har utretts – att något som kan tyckas enkelt ska vara så komplicerat.

Det mesta som är planerat för östra sidan av plattformen har genomförts. Fundamenten för plattformstaket är gjutna och återfyllningen är gjord i så stor utsträckning som det går. Det som kvarstår är anslutningarna mot stationshuset som kan ske först när vi gjutit klart östra järnvägsbron.

Västra sidan kommer utföras efter nästa spåromläggning som blir under vecka 16, 2018. För att kunna utföra arbetet som kräver schakt längs med u-spår behövs tider för att utföra arbetet utan pågående trafik så därför ansöker vi nu om enkelspårsdrift, men det är inte lätt att få godkända ansökningar av trafikledningen.

En milstolpe i projektet är nu att all grundläggning är klar! Att allt arbete med KC-pelare (markförstärkning till nya bansträckningen), RD-pålar (800 pelare till järnvägsbroarna) och bankpålning (för landfästen till broarna) är klart. Det är väldigt skönt att dessa bitar har fallit på plats och vi kan fokusera framåt.

Arbetet med stationshuset pågår för fullt. Vi har under hösten gjutit en plattrambro som befinner sig mittemellan de två järnvägsbroarna och blir en del av norra vägen samt rampen ut mot plattformen. Etapp 2 av 3 för bottenplattan är också utförd för att kunna påbörja stålstommen för stationshuset. Det har varit väldigt utmanande och utvecklande att arbeta med kanalinstallationerna i stationshuset samt plattrambron för att få allt på rätt plats.

För den framtida gångtunneln under spår har formsättning och armeringen under pågående trafik varit utmanande. Det är trångt och svårt att montera armeringen på ett ur arbetsmiljömässigt bra sätt men detta har våra medarbetare löst på ett exemplariskt sätt! Trots att det varit regnigt, ruskigt och kallt så har de hållit lågan uppe, varit positiva och med ett fantastiskt lagarbete utfört ett mycket bra arbete och löst monteringen, formsättningen och gjutningarna!

Väl mött Johan Lillsund

 

Läs mer

Vegabloggen juni – september 2017

SVEAB är på rätt spår

Sommaren har passerat, de flesta har fått några veckor att återhämta sig på och bygget har rullat på hela sommaren utan semesterstängt. Arbetslaget inom betong har hållit flaggan i topp och kört på hela sommarperioden.

Plattformsarbetet har gått som på räls, nu är östra sidan av plattformselementen på plats och plattformsdetaljer är under installation. Västra sidan kommer utföras efter nästa spåromläggning som sker vecka 16, 2018. Vi håller nu på att ansöka om enkelspårsdrift eftersom arbetet kräver schakt längs med u-spåret och då behöver vi tidsperioder för att utföra arbetet utan pågående trafik.

Vi är så nära att gå i mål med all svår grundläggning i projektet.

All bankpålning för järnvägsbron, bron till plattformen, gångtunneln och stationshuset är klart.

800 st RD-pålar till mellanstöd för järnvägsbron är på plats.

Det vi kämpar för att gå i mål med är förstärkning av glidytorna bakom landfästena till järnvägsbron. Block som tryckts ner djupare i leran än förväntat stoppar KC-borrningen. Vi har nu blockrensat under grundvattennivån, återfyllt med nytt material för att få stabilitet till KC-Maskinen och minskat från ø600 till ø400 pelare för att lättare tränga ner. Just nu har vi borrat så mycket som det går och väntar nervöst på geoteknikernas utlåtande om det är tillräckligt eller om vi måste göra ytterligare åtgärder.

Stationshusets inre VA samt grundläggning för bottenplattan pågår nu under hösten. Upphandling av UE för stationsbygget pågår för fullt.

För den framtida gångtunneln under spåren är grundläggningsarbetena och VA i princip klart. Det gäller nu att vi fortsätter producera på för att skapa tid för återställande för tågtrafiken till spåromläggningen under vecka 16, 2018. En stor utmaning är att utföra arbeten några mm under den provisoriska spårbron.

Teamet i Vega är fortsatt mycket bra och alla är engagerade.

Det kallt, regnigt och mörkt under den här höstperioden men jag ser att alla medarbetare kommer med huvudet högt till jobbet varje morgon, ger varandra feedback och är engagerade -vilket är glädjande!

Ljuset i tunneln har bytts ut mot bärande formställning för bron i stationshuset

 

Läs mer

SVEAB och DIF i samarbete för fler barn och ungdomar i rörelse

SVEAB och Djurgården Fotboll har kommit överens om ett samarbete över tre år för att få fler barn och unga i rörelse. Samarbetet innebär ett utvecklande och stärkande av Djurgården Fotbolls nätverk av samarbetsföreningar samt spontanfotboll som bedrivs runt om i vår gemensamma stad Stockholm.

Tillsammans kommer SVEAB och Djurgården Fotboll årligen arrangera fyra spontanfotbollscuper runt om i Stockholm under så kallade riskhelger, där kompisar kan gå samman, bilda lag och delta.

Cuper är ett populärt inslag i vår spontanfotboll och något som är uppskattat bland deltagarna, samtidigt är det något vi ser har en utvecklingspotential och som kan göras bättre” säger Staffan Holmberg, projektledare Vår Stad i Djurgården Fotboll. ”Vi har ett behov av att ytterligare integrera spontanfotbollen, våra samarbetsföreningar och vår egen ungdomssektion med varandra för att maximera den gemensamma nyttan och hitta synergieffekter.”

Ökad fysiskt inaktivitet är ett allt större problem, både ur ett folkhälsoperspektiv i samhället men även för Djurgården Fotboll och SVEAB. Om barn och unga inte rör på sig blir det på sikt svårare att hitta fotbollsspelare och anställda. Om ohälsotalen ökar i takt med avsaknad av fysisk ansträngning ökar också sjukskrivningstalen. Att skapa incitament för rörelse redan i yngre åldrar är således viktigt för både SVEAB och Djurgårdens Fotbolls kärnverksamheter

”Vi på SVEAB känner att vi behöver arbeta förebyggande med hälsofrågor, både för vår egen skull men även för samhället i stort, vi behöver människor som är vana vid fysisk ansträngning och därmed klarar ett rörligt och fysiskt arbete” säger Tobias Andersson koncernschef på SVEAB. ”Vårt måtto är SVEAB – vi anlägger framtiden och för oss är att stötta idrotten en självklar del i att detta ska lyckas, idrotten är inte bara motion och hälsa utan även ett alternativ till destruktiva livsstilar.”

De fyra cuperna kommer att genomföras under så kallade riskhelger, detta för att om möjligt uppnå en dubbel effekt nämligen den att också erbjuda ungdomar i området ett roligt och positivt alternativ tillsammans med sina vänner.

Fotboll kan självfallet inte lösa samhällsproblemen på egen hand, men det finns få saker som är så bra som idrott när det gäller att skapa attraktiva och spännande alternativ i relation till alla de destruktiva val ungdomar tyvärr erbjuds idag. För oss blev det så klart extra intressant att vi, i samarbete med Djurgården Fotboll som redan är etablerade i de här områdena, därmed kan arrangera de här fyra cuperna under riskhelger” fortsätter Tobias.

På sikt hoppas Djurgården Fotboll att SVEABs engagemang ska bidra till ett stärkande av breddföreningarna vilka ingår i Djurgården Fotbolls föreningsnätverk samt möjligheten att integrera förening och spontanidrott ytterligare. Det finns även en förhoppning om att SVEAB nu visar vägen för kreativa samarbeten och att fler företag får upp ögonen kring hur idrotten kan bidra, inte bara med direkt samhällsnytta för tredje part, utan även ett gemensamt värdeskapande för både företag och förening genom ett samarbete som utgår ifrån att alla ska vinna något på att samarbeta.

Vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete med SVEAB och att gemensamt arbeta för att stärka Vår Stad Stockholm, SVEAB och Djurgården Fotboll tillsammans. Vi tror mycket på den här typen av gemensamt värdeskapande samarbeten och att det här finns en stor outnyttjad potential, och det är så klart roligt att SVEAB ser detta lika tydligt som vi”, avslutar Staffan Holmberg på Djurgården Fotboll.

Mer information om cuperna, var de kommer arrangeras med mera kommer att komma under sensommaren och sedan löpande i anslutning till dess genomförande.

 

För SVEAB och Djurgården Fotboll

Tobias Andersson, koncernchef SVEAB
Staffan Holmberg, projektledare Djurgården Fotboll

 

foto RICHARD KAIL, Norra Station

Läs mer

Vegabloggen mars – maj 2017

Vår i Vegaprojektet

Våren för en anläggningsarbetare är oftast intensiv och dagar med många arbetstimmar är vanligt, detta har även präglat våren i Vegaprojektet.

Montaget av träbron i vårt norra arbetsområde gick väldigt bra. Det är alltid nervöst om en bro ska ”passa”, men efter noggrann planering och bra förberedelser hamnade den där den skulle. Här kan du se en film som visar hur det gick till

I april utfördes spåromkopplingen, dvs vi hade byggt två provisoriska sträckor och under två helger skulle spåren på sträckorna kopplas in. Tågtrafiken stängdes av fredag kväll klockan 22.00 för att släppas på igen måndag morgon klockan 05.00. Under dessa 55 timmar jobbades intensiva arbetspass. Vi hade förberett mycket men en stor del av arbetet var tvunget att utföras under perioden utan trafik vilket pressade arbetet att utföras på kort tid under helgen. Många utmaningar blev det varav en av de mest oväntade att spårriktaren spårade ur under arbetet. Efter bärgning och upplyft på spåret så kom spårriktaren (efter många timmar) igång igen och vi fick igång tågtrafiken i tid. Puh!

I maj startade de stora schakterna då ca 24 000 m3 jord skulle schaktas. Under vårperioden har det varit svårt att få tag i schaktbilar vilket skapade ytterligare utmaningar gällande logistiken för arbetet.

Grundläggningen för tvillingbron på östra sidan ger oss nya prövningar. Betongpålarna för landfästen kommer inte ner till rätt djup pga svår geoteknik. Det betyder att många pålar måste slås om och på nya ställen. För att kunna fortsätta med byggnationen av landfästena till bron måste konstruktörerna, efter att pålarna blivit slagna och inte kommit ner till förväntade djup eller förskjutits i sidled, göra nya beräkningar för att se att pålarna klarar lasterna de är föreskrivna till, vi håller tummarna att konstruktörerna lyckas räkna hem detta och inga nya betongpålar behöver slås. Bakom landfästena har vi glidlager som, enligt ursprungsplanen, skulle tas om hand av kalkcementpelare men tyvärr fick vi inte ner borren här pga blockighet. Lösningen blir att förborra genom de blockigaste partierna för att få ner kalkcementpelare i leran och därigenom kunna förstärka. Det blir lite omständligt men ska förhoppningsvis fungera.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar. Nu måste vi borra 800 (!) pålar till mellanstöd för järnvägsbron innan produktionen kan fortsätta. Detta kommer att ske under sommaren och fortsatt arbete tar vid under hösten. Nu pågår upphandling av underentreprenörer för stationsbygget som till största delen kommer att utföras under 2018.

För den framtida gångtunneln under spår har vi andra utmaningar: det är artesiskt tryck vilket medför risk för bottenupptryckning. Vi har därför satt in så kallade ”blödarrör” som släpper på vattentrycket och grundvattnet har därigenom en ventil.  Trots en 50 cm tjock arbetsbetong och en 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln (som även den står på betongpålar ner till berg) finns risk för upptryckning.

Som vår geotekniker sa, –  även hangarfartyg flyter…

Arbetet går bra men att arbeta under en provisorisk spårbro ställer höga krav på säkerheten och det är viktigt att vara alert.

Teamet är sammansvetsat. Glädjande är att vi fått några nya medarbetare som bidrar med ny energi och engagemang, Adam – lärlingsanställning som träarbetare, Daniel – arbetsledare betong, Kristoffer – biträdande mättekniker och Sara – sommarpraktikant.

När man är mitt inne i ett projekt kan det nästan kännas lite jobbigt med semester och att behöva bromsa det vi gör. Men den är väldigt viktig för att alla ska ladda batterierna och komma tillbaka med ny energi. Jag vill önska alla den bästa semestern med mycket glädje och harmoni!

Johan Lillsund, Projektchef Vega

Befintliga och provisoriska spårsträckor.

Befintliga och provisoriska spårsträckor.

Grundläggning betongpålning till östra järnvägsbron som är en blivande tvilling till bron man ser till vänster.

Grundläggning betongpålning till östra järnvägsbron som är en blivande tvilling till bron man ser till vänster.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar.

För stationshuset är grundläggningen pålad och spont för rulltrappan klar.

50 cm tjock arbetsbetong och 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln som står på betongpålar ner till berg.

50 cm tjock arbetsbetong och 1 meter tjock bottenplatta för gångtunneln som står på betongpålar ner till berg.

Vi ser ljuset i tunneln!

Vi ser ljuset i tunneln!

Läs mer

SVEAB Järnväg växlar upp

Med nya projekt åt Trafikverket…

..och planer för fortsatt tillväxt såväl projekt- som bemanningsmässigt har SVEAB Järnväg tillsatt Anders Nord som ny Avdelningschef.

Under sina, hittills, 3,5 år i SVEAB har Anders bland annat byggt upp bolagets ledningssystem samt lyft kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet till nya höjder. Han har dessutom det senaste halvåret ägnat en stor del av sin tid åt SVEAB Järnväg genom engagemang i projekt Marieholmsbanan. Med sig in i bolaget hade han, förutom en flerårig karriär inom försvaret, erfarenhet av att driva egen verksamhet.

Med sin bakgrund är Anders Nord både rustad och lämpad för uppdraget.

Anders kommer även fortsättningsvis att vara bolagets KMA-chef.

Tobias Andersson, Koncernchef

Läs mer

Ytterligare projekt för SVEAB Järnväg

Bergsåker triangelspår

Ett förbindelsespår ska utföras mellan Mittbanan och Ådalsbanan vilket kommer att göra tågtransporterna effektivare och minska miljöbelastningen i området, läs mer här.

SVEAB har fått i uppdrag att utföra förarbetena inför de kommande spår- och broarbetena innebärande mark och kanalisationsarbete med inslag av El/Signal/Tele.

Kontraktet löper med start i år och genom hela 2018 med en kontraktssumma om 34 250 000 kr.

 

”Jag är dubbelt glad över att vi i SVEAB Järnväg lyckats räkna hem detta projekt eftersom det innebär det andra på kort tid inom samma geografi, Sundsvallsregionen. Vi får möjlighet att ytterligare visa vår specialistkompetens gällande arbete i spårnära miljö, SVEAB Järnvägs signum och stolthet.” säger Mikael Sohlin, Arbetschef.

Vid frågor kontakta Mikael Sohlin, Arbetschef, på 070 335 56 21 alt. mikael.sohlin@sveab.se

Läs mer

Nytt projekt SVEAB Järnväg

GC-port Töva

SVEAB har fått i uppdrag att anlägga en rörbro under ett tågstopp i Töva utanför Sundsvall.
Projektet är en del av en större satsning för att förbättra plankorsningar längs Mittbanan i syfte att förbättra tillgänglighet. kapacitet och säkerhet, läs mer här.
Kontraktssumman är 5 680 000 kr och huvuddelen av projektet kommer att utföras under juni och juli månad.

”Jag är otroligt glad över att vi i SVEAB Järnväg lyckats räkna hem detta projekt. Vi ser fram emot de utmaningar det innehåller – arbete i spårnära miljö med allt vad det kräver gällande säkerhetsarbete och övrig specialistkompetens är något vi inom SVEAB Järnväg verkligen kan och är stolta över.” säger Mikael Sohlin, Arbetschef.

Vid frågor kontakta Mikael Sohlin, Arbetschef, på 070 335 56 21 alt. mikael.sohlin@sveab.se

Läs mer

Vegabloggen december – februari 2017

En milstolpe i projektet!

Vintern har varit förhållandevis produktionsvänlig och våren är på antågande.

Vi har haft en något lugnare period för våra egna arbeten men istället har våra hjälpande underentreprenörer kört på.

Träbron i norr som skall lyftas ut över spåren i bergskärningen har fraktats hit från Moelvens fabrik i Töreboda i delar och sedan byggts ihop på plats. En mobilkran har etablerats för själva lyftet. Kranen är en ”800 tonnare” från Jinerts kran (”800 tonnare” benämns en kran som har en lyftkapacitet på 800 ton närmast kranen).  Fackverkskranen används för de riktigt tunga och höga lyften, främst inom den tunga industrin, infrastrukturen samt vid vindkraftsmontage.

Logistiken har varit utmanande och mycket samordning har krävts, framförallt för att infrastrukturen i området ständigt byggs om och vi har haft svårigheter med hur vi ska få de tunga transporterna på plats.

Allt är förberett inför lyftet av bron som genomförs den 25.e Mars mellan klockan 08:00 – 12.00.

Etapp 1 av bron över bussgatan är gjuten och klar. Det är trångt och bökigt men våra skickliga yrkesarbetare har löst produktionssvårigheterna med bravur.

Stationsbyggnaden pågår i form av bottenplattan (etapp 1). Jobben går framåt och vi har som mål att gjuta bottenplattan innan trafiken flyttas. Det är otroligt mycket kanalisationer som skall med i bottenplattan och det ställer stora krav på att allt görs rätt i rätt ordning. Mark och VA ”hängslas” p.g.a. den dåliga marken.

Spårbron är grundlagd och rälsen monterad och även den är förberedd för trafikpåsläpp.

Spårbyggnationen och kanalisationen har SBB och Elektrotjänst hjälpt oss med och arbetet går bra, vi är väldigt tacksamma för den milda vintern. Förbigångspår och provisoriskt nerspår är i princip klara.

Inkopplingsmöten med fokus på de helger när vi kopplar in spåren (vecka 12 0ch 14) sätter oss under prövning: Dokumentation och besiktningar, GOP, BIS, FOMUL, BATMAN, Starttillstånd, Ibruktagning spår, Ibruktagning signal o.s.v. Ja, det går att göra listan lång i hanteringen av spårflytt i totalentreprenad.

Dessa helger kräver också planering och bemanning då vi kommer att jobba oavbrutet i 56 timmar eftersom att tåget stängs av och ersätts med busstrafik. Med detta har vi nått en stor milstolpe för projektet och sedan drar markarbetena på östra sidan igång med full kraft.

Vega kran Vega inkoppling av spår 12 14 Vega brolyft

Läs mer

Vegabloggen september-november 2016

En period med flyt i produktionen!

Under hösten har det varit väldigt bra väder för oss anläggare – lite nederbörd och i övrigt bra väderförhållanden.

Landfästena för Träbron i norr är klara. Arbeten med markförstärkning pågår för uppställningsplatsen för den kran som ska lyfta träbron. Detta arbete vill vi ha klart innan vintern då lyftet skall ske under vecka 12 nästa år.

Bron över Bussgatan var planerad att gjutas den 10 november men på grund av den snösmocka som vi bjöds på i Stockholm fick vi ställa in gjutningen och skjuta på den till den 15 november. Arbetena har gått bra, med spännlistor för spännarmering och risken för spjälkning runt trumpeter utredd, är bron färdig för att gjutas.

Spårbron över södra gc-tunneln är på plats. Montaget har gått bra och nu är det räcken och landgångar som skall monteras för att sedan besiktigas. Allt blir färdigställt inför trafikflytten.

Spårbyggnationen för provisoriskt ”nerspår” och ett ”förbigångspår” pågår med ett litet avbrott för den stora snömängd som kommit, denna förväntas dock smälta bort inom kort. Eftersom vi får spår mellan etableringen och där vi ska arbeta med stationsbygget så gäller det att vi tänker till och försöker få med kanalisationer och framtida gångpassager. I övrigt är det mycket förberedelser nu och framöver inför de två helgerna i vecka 12 och 14 under 2017 när vi ska koppla om spåren.

Vega november Vegabloggen november Vegbloggen sep nov rör

Läs mer

SVEAB tog första spadtaget på Bromma flygplats

Torsdagen den 29 september var SVEAB med och satte spaden i marken för en helt ny ankomsthall på Bromma flygplats. Flygplatsdirektören Peder Grunditz presenterade planerna för Bromma Stockholm Airports största satsning i modern tid som innebär att flygplatsen moderniseras och att kapaciteten kommer att öka med nära en halv miljon resenärer.

SVEAB utför arbeten med pålning, platsgjutna grundmurar och bottenplatta samt stålstomme, prefabväggar och plåttak.

Spaden sattes i marken av Joacim Myrin (Arbetschef på SVEAB), Peder Grunditz (Flygplatsdirektör) och Ulf Myrin (Projektledare på Swedavia).

Läs mer

Vegabloggen juli-augusti 2016

Alla sommarens arbeten har gått bra: våra inplanerade arbeten blev utförda och pendeltåget gick igång som planerat den 8:e augusti. Juli månad toppade bemanningskurvan hittills i år eftersom vi då behövde extra resurser inför inkopplingen, och med minsta marginal lyckades vi lösa det.

Den norra bergschakten är avklarad och arbetena med förstärkning av berget samt dränering och kontaktledningsfundament pågår. Vi jobbar även med landfästen till träbron som går i norra bergschakten, upplagsytor samt ytor för byggnation av själva träbron. Där behövs dessutom en yta enbart för kranuppställning – träbron byggs nämligen färdig på en upplagsyta för att sedan lyftas på plats vid en kortare helgavstängning. Till det krävs en mobilkran med lyftkapacitet på 500 ton!

Vidare pågår broarbetena vid den planerade stationen. Landfästena är redan gjutna och klara, likaså pelare för mellanstöden. Broöverbyggnadens form växer fram och nu planerar vi för gjutning av brons farbana i november.

Arbetena med gång- och cykeltunneln har fungerat enligt planerna och montage av spårbron är planerad i september.

Vegabron med Kenneth E i spetsen gjorde en heroisk insats – med mycket små marginaler lyckades vi, trots många förändringar under resans gång, knyta ihop produktionssäcken och slutföra arbetena i tid.

Hösten är nu i antågande och efter alla sommararbeten och förskjutna semestrar är det först nu i september som vi har fått tillbaka hela organisationen, vilket är positivt för projektet!

Läs mer

Äntligen heter SVEAB SVEAB

Svenska Entreprenad i Mälardalen AB har bytt namn till SVEAB Anläggning AB.

Samtidigt utökas SVEAB-koncernen från tre till fyra separata affärsområden;

  • SVEAB Anläggning
  • SVEAB Järnväg
  • SVEAB Projektutveckling
  • SVEAB Fastigheter

Avdelning Järnväg har blivit ett eget bolag som går under namnet SVEAB Järnväg AB.

 

SVEAB – vi anlägger framtiden.

Tobias Andersson, Koncernchef

Läs mer

SVEABs Robert Lundström årets betongentreprenör

På Betonggalan 19 november vann SVEABs platschef Robert Lundström pris i kategorin ”Årets Betongentreprenör” för det fina arbetet med att renovera Henriksdals skorsten.

”Planering och säkerhet har varit i fokus för Robert Lundström. Det är en utmaning att gjuta på höjden, med alltifrån formning, väderpåverkan till själva utförandet. På betongen har det ställts stora konsistenskrav, då det vid något styvare betong än beställt medfört att gjutpersonalen fått vara uppe i skorstenen uppemot åtta timmar, istället för fem timmar.”

Vi på SVEAB är mycket stolta över utmärkelsen!

Läs mer

Drive-in-fotboll i Sollentuna

Barn och ungdomar i Sollentuna bjuds in att delta i spontanfotboll på kvällar och helger under ledning av etablerade fotbollsledare.

Drive-in-fotboll är ett socialt projekt med syfte att skapa möjligheter till spontanidrott, integration och positiva möten mellan unga och vuxna utan att kräva medlemskap i en idrottsförening. Projektet, som anläggningsföretaget SVEAB är initiativtagare till, är ett samarbete mellan SVEAB, kommunen, Djurgårdsandan och Sollentuna Fotbollsklubb för att ge ungdomar i Sollentuna en meningsfull fritid med motion och god gemenskap.

– SVEAB vill på detta sätt skapa förutsättningar för fler ungdomar att ägna sig åt spontanidrott under ordnade former. Vi vill skapa detta i den närmiljön vi verkar. Drive-in-fotboll är ett sätt för SVEAB att ta ansvar i den omgivning vi finns, och på det sättet synas i detta sammanhang, säger Tobias Andersson VD för SVEAB och initiativtagare till projektet.

Ungdomarna ska själva bestämma spelreglerna för hur matcher och träningar ska gå till utifrån värdeorden ”glädje, värdighet och respekt”. Äldre ungdomar och vuxna med lokal förankring kommer även att erbjudas en ledarutbildning för att själva utvecklas som tränare och ledare på träningspassen.

– Med Drive-in fotbollen vi vill erbjuda alla ungdomar, oavsett social bakgrund en spontan gemenskap och möjligheten att röra på sig, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt brottsförebyggande rådet. Det är också ett utmärkt exempel på bra samverkan mellan kommunen och företag och föreningsliv.

Drive-in-fotboll bedrivs sedan 2006 då Djurgården IF startade verksamheten i Alby, sedan dess har verksamhet etablerats i Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista.

– Vi har i samarbete med Botkyrka kommun och Stadsdelsförvaltningarna i Järvaområdet bedrivit Drive-In-Fotboll sedan 2006 med väldigt goda erfarenheter. En av de största framgångsfaktorerna i detta spontanidrottsprojekt är att skapa en tydlig lokal förankring där rekryteringen av ungdomar som vill ta ansvar för sitt eget närområde är en viktig strategi för att kunna vara långsiktig. Att sedan utbilda dessa ungdomar inom bland annat ledarskap ger dom en bra plattform att utvecklas som både ledare och människa, vilket vi ser som en förutsättning för att kunna påverka och vara delaktig, säger Johan Wilny, projektledare Drive-In-Fotboll, Djurgårdsandan.

För mer information om projektet kontakta:
Tobias Andersson, Koncernchef, SVEAB
Tel. 08-562 575 00

 

Läs mer