Aktieägarna i Sveab Holding AB (publ.), org. nr 556779-8912, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00, i SVEAB:s lokaler på Gustav III:s Boulevard 54 i Frösunda, Solna. Klicka här för fullständig kallelse.