Whistleblowing

Vi strävar efter att driva SVEAB på ett långsiktigt och hållbart sätt och är måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller SVEABs policys har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till SVEABs verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Läs mer HÄR.

RAPPORTERING VIA INTERNA VISSELBLÅSARKANALER

Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 0771- 77 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från SVEAB eller med SVEABs leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge den företagsunika koden ndo150 för att identifiera att det är för SVEAB anmälan görs.

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure som kontaktar SVEABs primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid SVEAB som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. När du rapporterar till SVEABs interna rapporteringskanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Vid muntlig rapportering har du rätt att få kontrolläsa och rätta till eventuella felaktigheter i din anmälan. När du gör en anmälan via telefon får du inloggningsuppgifter till att följa din anmälan på wb.2secure.se.

RAPPORTERING VIA EXTERNA VISSELBLÅSARKANALER

Utöver att rapportera till SVEABs interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EUs institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Se Arbetsmiljöverkets hemsida för sammanställning över respektive myndighet, deras ansvarsområde samt kontaktuppgifter.

OM DET LAGSTADGADE MEDDELARSKYDDET

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.